Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013

Φόρος 45% για όσους δεν δικαιολογήσουν εμβάσματα στο εξωτερικό


katatheseis-exoteriko
Προθεσμία μέχρι το τέλος του μήνα για να υποβάλουν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών σχετικά με τα εμβάσματα που έστειλαν στο εξωτερικό την τριετία 2009-2011 έχουν οι 25.000 φορολογούμενοι, οι οποίοι έχουν ήδη λάβει ειδοποιητήριο από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Όπως ορίζεται σε εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη, οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν όλα τα δικαιολογητικά για εισοδήματα, φορολογικές δηλώσεις, εμβάσματα κ.ά., διαφορετικά θα βρεθούν αντιμέτωποι με φορολόγηση με συντελεστή έως και 45% για το ποσό της διαφοράς μεταξύ των εισοδημάτων που έχουν δηλώσει και των εμβασμάτων που έχουν αποστείλει.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, προκειμένου να αξιοποιηθούν στοιχεία τα οποία προέκυψαν από διασταύρωση των εμβασμάτων του εξωτερικού των χρήσεων 2009 έως και 2011, με τα δηλωθέντα εισοδήματα των φορολογουμένων από τη χρήση 2003 και εφεξής, η Γ.Γ.Π.Σ. έστειλε σχετικές προσκλήσεις υπογεγραμμένες από το Γενικό Δ/ντή Φορολογικών Ελέγχων & Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου οι εν λόγω φορολογούμενοι να ενημερώσουν την ειδική εφαρμογή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr (Επιλογή «Υπηρεσίες προς πολίτες», «(Είσοδος στην εφαρμογή υποβολής/ανάκτησης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1») της Γ.Γ.Π.Σ., με δεδομένα από τα οποία προκύπτουν τα πλεονάζοντα κεφάλαια των προηγούμενων ετών.

Μετά την παραλαβή της ως άνω πρόσκλησης ο φορολογούμενος χρησιμοποιώντας τους Κωδικούς πρόσβασής του για το TAXISNET, θα εισέρχεται στην ως άνω ειδική εφαρμογή και θα συμπληρώνει σχετική κατάσταση προσδιορισμού του πλεονάζοντος κεφαλαίου που σχηματίζεται από δηλωθέντα εισοδήματα και λοιπά χρηματικά ποσά, (ακολουθώντας τις οδηγίες που ήδη έχουν αναρτηθεί στην εφαρμογή), διακεκριμένα για κάθε διαχειριστική περίοδο, εντός της οριζόμενης από την πρόσκληση που στάλθηκε από τη Γ.Γ.Π.Σ., προθεσμίας.

Επίσης θα καταχωρεί αναλυτικά στο οικείο έτος τα στοιχεία με τα εμβάσματα και στοιχεία τυχόν συνδικαιούχων.

Εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας και πριν την οριστικοποίηση της κατάστασης προσδιορισμού κεφαλαίου, ο φορολογούμενος δύναται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κατά τις κείμενες διατάξεις, μέχρι και το χρόνο μεταφοράς των χρηματικών ποσών στο εξωτερικό, προκειμένου να μειώσει την προκύπτουσα διαφορά εισοδήματος.

Επί πλέον ο φορολογούμενος εντός της οριζόμενης προθεσμίας από την πρόσκληση, που στάλθηκε από τη Γ.Γ.Π.Σ., θα πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ πλήρη φάκελο δικαιολογητικών που θα περιλαμβάνει:

1.Στοιχεία που να αποδεικνύουν το ακριβές ποσό του εμβάσματος στο εξωτερικό ή να τεκμηριώνουν ότι όλο το έμβασμα δεν ανήκει στο πρόσωπο που εμφανίζεται στα στοιχεία των Τραπεζών καθώς και πλήρη στοιχεία των συνδικαιούχων του εμβάσματος.

2. Όλα τα αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και των εκκαθαριστικών που έχουν υποβληθεί τουλάχιστον μέχρι το οικον. έτος 2004, εφόσον επικαλείται διαθέσιμα κεφάλαια για τα έτη αυτά.

3.Τυχόν αντίγραφα αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν με την ανωτέρω διαδικασία με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

4. Οι φορολογούμενοι οι οποίοι στην ειδική εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. θα συμπληρώσουν αθροιστικά το οικ. έτος 2000 στοιχεία και προηγούμενων χρόνων (1999, 1998 κ.λπ.) όπως αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής, στο φάκελο δικαιολογητικών που θα υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να συμπεριλάβουν και χειρόγραφη κατάσταση όμοια με αυτήν της ειδικής ως άνω εφαρμογής, στην οποία θα εμφανίζονται αναλυτικά ανά έτος τα ποσά που αναγράφονται συγκεντρωτικά το οικ. έτος 2000.
Για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση της διαδικασίας, οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να μεριμνήσουν για την οργάνωση, την επεξεργασία και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων φακέλων των εν λόγω φορολογουμένων και πιο συγκεκριμένα:

1. Να ορίσουν υπάλληλο για την παροχή οδηγιών στους φορολογούμενους καθώς και την παραλαβή, έλεγχο και την κατά προτεραιότητα άμεση εκκαθάριση των υποβληθεισών ως άνω δηλώσεων. εφόσον επιβεβαιώνεται με την επίδειξη της πρόσκλησης, ότι πρόκειται για φορολογούμενο με έμβασμα στο εξωτερικό.

  1. Να γίνει έρευνα στο αρχείο για τυχόν εκκρεμείς αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις των εν λόγω φορολογημένων και να εκκαθαριστούν άμεσα, για να μη υπάρχουν διαφορές που θα οδηγήσουν σε αύξηση των υποθέσεων που θα ελεγχθούν υποχρεωτικά.
  2. Να καταχωρήσουν τους υποβληθέντες φακέλους σε ηλεκτρονική εφαρμογή της ΓΓΠΣ, και να δημιουργήσουν χωριστό αρχείο, για την περαιτέρω επεξεργασία αυτών.

Οι φορολογούμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλ.2131332033 ή 2131332616.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου