Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013

100% επιδοτήσεις για γυναικείες επιχειρήσεις


gynaikia epixeirhmatikothta
Παροχή 100% χρηματοδότησης για τις γυναικείες επιχειρήσεις δίνει το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» που ξεκινάει τον Μάρτιο και ανήκει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».

Μεταξύ άλλων με το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτούνται ενοίκια, ΔΕΚΟ, ασφαλιστικές εισφορές αλλά και νέες θέσεις εργασίας για άνεργες, σε επίσχεση και άλλες κατηγορίες γυναικών με χαμηλά εισοδήματα.
Το πρόγραμμα ξεκινά την 01/03/2013 και θα είναι ανοικτό έως 29/03/2013. Η επένδυση (μόνο για υπό σύσταση επιχειρήσεις) μπορεί να έχει προϋπολογισμό από 10.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ και χρηματοδοτείται κατά 100%.
Την χρηματοδότηση από το πρόγραμμα θα δικαιούνται οι γυναίκες που είναι από 18 έως και 64 ετών και είναι άνεργες ή απειλούνται από ανεργία. Ειδικότερα  τα κριτήρια για δικαιούχες είναι όσες:
- έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή
- έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή
- έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ή
- απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ.
- αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.
Ωστόσο εξαιρούνται από τις παραπάνω περιπτώσεις οι απολυμένες γυναίκες, των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς και απολυμένες, των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α’ βαθμού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο  και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται σε 40.000.000 ευρώ, ενώ ενισχύονται οι δύο υποδράσεις:
-Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 18-35 ετών.
- Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 36-64 ετών.
Οι δαπάνες που θα χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα είναι:
-Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ∆ΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών νομικής και λογιστικής υποστήριξης, έξοδα προβολής κλπ.).
- Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης).
- Δαπάνη παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου.
- Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών mentoring / coaching από συμβούλους µε σκοπό την υποστήριξη των ωφελούμενων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
-Δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηματία ή / και του νεοπροσλαμβανόμενου (ανέργου / άνεργης ή απειλούμενου / -ης από ανεργία) σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελτικής κατάρτισης.
- Ετήσιο µισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών) που θα προκύψει από τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου