Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011

Τι αποζημίωση δικαιούσθε αν απολυθείτε

Απολυθήκατε και θέλετε να μάθετε τι χρήματα θα εισπράξετε ως αποζημίωση; Διαβάστε προσεκτικά τι ισχύει πλέον ώστε να γνωρίζετε τις τροποποιήσεις που τίθενται σε εφαρμογή βάσει του Ν. 3863/10 του Μνημονίου.

ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΝΥΣΗ
Ο εργοδότης μπορεί να απολύσει έναν υπάλληλο είτε απροειδοποίητα (έκτακτη καταγγελία) είτε με προειδοποίηση (τακτική καταγγελία με προμήνυση), οπότε η οφειλόμενη αποζημίωση μειώνεται κατά 50%.

Ο παρακάτω πίνακας δίνει τη σχέση ανάμεσα στο χρόνο προϋπηρεσίας στην αποζημίωση και στην προθεσμία προμήνυσης, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3863/10 του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ:

Χρόνος προϋπηρεσίας
Αποζημίωση χωρίς προειδοποίηση
Προειδοποίηση
Αποζημίωση
2 μηνών -1 έτους 1 μηνός 1 μηνός 0,5 μηνός
1 έτους (συμπλ) 2 μηνών 1 μηνός 1 μηνός
2 έτους (συμπλ) 2 μηνών 2 μηνών 1 μηνός
3 έτους (συμπλ) 2 μηνών 2 μηνών 1 μηνός
4 έτους (συμπλ) 3 μηνών 2 μηνών 1,5 μηνός
5 έτους (συμπλ) 3 μηνών 3 μηνών 1,5 μηνός
6 έτους (συμπλ) 4 μηνών 3 μηνών 2 μηνών
7 έτους (συμπλ) 4 μηνών 3 μηνών 2 μηνών
8 έτους (συμπλ) 5 μηνών 3 μηνών 2,5 μηνών
9 έτους (συμπλ) 5 μηνών 3 μηνών 2,5 μηνών
10 έτους (συμπλ) 6 μηνών 4 μηνών 3 μηνών
11 έτους (συμπλ) 7 μηνών 4 μηνών 3,5 μηνών
12 έτους (συμπλ) 8 μηνών 4 μηνών 4 μηνών
13 έτους (συμπλ) 9 μηνών 4 μηνών 4,5 μηνών
14 έτους (συμπλ) 10 μηνών 4 μηνών 5 μηνών
15 έτους (συμπλ) 11 μηνών 5 μηνών 5,5 μηνών
16 έτους (συμπλ) 12 μηνών 5 μηνών 6 μηνών
17 έτους (συμπλ) 13 μηνών 5 μηνών 6,5 μηνών
18 έτους (συμπλ) 14 μηνών 5 μηνών 7 μηνών
19 έτους (συμπλ) 15 μηνών 5 μηνών 7,5 μηνών
20 έτους (συμπλ) 16 μηνών 6 μηνών 8 μηνών
21 έτους (συμπλ) 17 μηνών 6 μηνών 8,5 μηνών
22 έτους (συμπλ) 18 μηνών 6 μηνών 9 μηνών
23 έτους (συμπλ) 19 μηνών 6 μηνών 9,5 μηνών
24 έτους (συμπλ) 20 μηνών 6 μηνών 10 μηνών
25 έτους (συμπλ) 21 μηνών 6 μηνών 10,5 μηνών
26 έτους (συμπλ) 22 μηνών 6 μηνών 11 μηνών
27 έτους (συμπλ) 23 μηνών 6 μηνών 11,5 μηνών
28 έτους (συμπλ) και άνω 24 μηνών 6 μηνών 12 μηνών

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (Ν.3863/10 – ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ)

Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
Στους εργατοτεχνίτες ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται πάλι με τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μηνός υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Σε αντίθεση όμως με τους υπάλληλους: α) ο υπολογισμός γίνεται βάσει των ημερομισθίων και β) δεν υπάρχει η έννοια της απόλυσης με προειδοποίηση δηλαδή με καταβολή της μισής αποζημίωσης. Με βάση την τελευταία ΕΓΣΣΕ (ετών 2002-2003) η αποζημίωση των εργατοτεχνιτών ακολουθεί τον παρακάτω πίνακα:

Χρόνος προϋπηρεσίας Αποζημίωση
2 μηνών - 1 έτους 5 ημερομισθίων
1 έτους (συμπλ) - 2 ετών 7 ημερομισθίων
2 ετών (συμπλ) - 5 ετών 15 ημερομισθίων
5 ετών (συμπλ) - 10 ετών 30 ημερομισθίων
10 ετών (συμπλ) -15 ετών 60 ημερομισθίων
15 ετών (συμπλ) - 20 ετών 95 ημερομισθίων
20 ετών (συμπλ) - 25 ετών 115 ημερομισθίων
25 ετών (συμπλ) - 30 ετών 135 ημερομισθίων
30 ετών (συμπλ) και άνω 150 ημερομισθίων
Η αποζημίωση υπόκειται σε φορολόγηση όπως και οι αποδοχές, όχι όμως σε ασφαλιστικές εισφορές.


Ομαδικές απολύσεις
Ομαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται από επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν περισσότερους από 20 εργαζόμενους, για λόγους που δεν αφορούν το πρόσωπο των απολυόμενων αλλά οποιαδήποτε άλλη οικονομική ή τεχνική ανεπάρκεια της επιχείρησης. Για τις ομαδικές απολύσεις ισχύουν τα ίδια σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό της αποζημίωσης, διαφορετική όμως είναι η διαδικασία που έχει θεσμοθετηθεί για την πραγματοποίησή τους.

Για να εφαρμοσθεί η νομοθεσία για τις ομαδικές απολύσεις πρέπει πρώτα απ΄ όλα να ξεπεραστούν τα παρακάτω όρια για κάθε ημερολογιακό μήνα:


* 6 εργαζόμενοι για επιχειρήσεις με 20 έως 150 εργαζόμενους (Ν.3863/10 - ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ)
* Ποσοστό 5% του προσωπικού και μέχρι 30 άτομα για επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 150 εργαζόμενους (Ν.3863/10 - ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ). Ο αριθμός του προσωπικού περιλαμβάνει το σύνολο των απασχολούμενων τόσο στο κεντρικό όσο και σε τυχόν υποκαταστήματα. Σε περίπτωση που προκύπτει κλάσμα κατά τον υπολογισμό του ποσοστού, γίνεται στρογγυλοποίηση κατά τον συνήθη τρόπο.

Τονίζεται ότι εφόσον ενεργοποιηθεί η διαδικασία των ομαδικών απολύσεων δεν τίθεται όριο από το νόμο στον αριθμό των απολύσεων. Ο τελικός αριθμός των απολύσεων είναι προϊόν διαπραγματεύσεων και μόνο.

Επίσης στον αριθμό των ομαδικών απολύσεων δεν συνυπολογίζονται ούτε οι απολύσεις που έχουν να κάνουν με το πρόσωπο του απολυόμενου (αντισυμβατική συμπεριφορά, ανεπάρκεια κλπ) ούτε οι οικειοθελείς αποχωρήσεις.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Το πεδίο εφαρμογής και η διαδικασία των ομαδικών απολύσεων καθορίζονται από το ν.1387/1983. Το άρθρο 1 που προσδιορίζει τα προαναφερθέντα όρια των ομαδικών απολύσεων, τροποποιήθηκε πρόσφατα από το ν.2874/2000. Συγκεκριμένα ο νόμος εφαρμόζεται στους εργαζόμενους σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε εκείνες τις επιχειρήσεις του Δημοσίου, των ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ οι οποίες λειτουργούν με κανόνες ιδιωτικής οικονομίας.

Ο νόμος δεν εφαρμόζεται:
* στους εργαζόμενους επιχειρήσεων του Δημοσίου, των ΟΤΑ ή σε ΝΠΔΔ οι οποίες δεν λειτουργούν με κανόνες ιδιωτικής οικονομίας.
* στους εργαζόμενους στα πλαίσια σύμβασης ορισμένου χρόνου, εφόσον φυσικά δεν έχει λήξει η σύμβασή τους.
* στα πληρώματα θαλάσσιων σκαφών.
* στους εργαζόμενους εργοληπτικών επιχειρήσεων λόγω διακοπής εκτέλεσης του έργου, εφόσον ο κύριος του έργου είναι το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ.

Βάσει του νόμου, ο εργοδότης που προτίθεται να προχωρήσει σε ομαδικές απολύσεις πρέπει:

* να ενημερώσει εγγράφως τους εργαζόμενους της επιχείρησης για τους λόγους των ομαδικών απολύσεων, των αριθμό και την κατηγορία των απασχολούμενων, το χρόνο πραγματοποίησης των απολύσεων, τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού που θα απολυθεί
* να υποβάλλει αντίγραφο του παραπάνω εγγράφου στη δημόσια αρχή
* να προβεί σε διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Το αντικείμενο των διαβουλεύσεων αυτών, οι οποίες έχουν την ισχύ συλλογικής διαπραγμάτευσης, είναι η δυνατότητα αποφυγής ή ο περιορισμός των ομαδικών απολύσεων και άμβλυνση των συνεπειών που θα προκύψουν.

Εκπρόσωπος στις διαβουλεύσεις θεωρείται το σωματείο της επιχείρησης ή, αν δεν υπάρχει σωματείο, το συμβούλιο εργαζομένων ή, αν δεν υπάρχει ούτε συμβούλιο εργαζομένων, τριμελής ή πενταμελής επιτροπή που εκλέγεται από συνέλευση των εργαζομένων της επιχείρησης με συμμετοχή τουλάχιστον 51%. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί εκλογή εκπροσώπων, τότε οι εκπρόσωποι ορίζονται από το τοπικό Εργατικό Κέντρο.

Εάν επιτευχθεί συμφωνία οι απολύσεις θα πραγματοποιηθούν και η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ 10 ημέρες μετά την υποβολή του σχετικού πρακτικού στον Υπουργό Εργασίας ή στο Νομάρχη.

Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία τότε με απόφαση του Υπουργού Εργασίας ή του Νομάρχη μπορούν είτε να παραταθούν οι διαβουλεύσεις είτε να μην εγκρίνει μέρος ή το σύνολο των σχεδιαζόμενων απολύσεων.

Ομαδικές απολύσεις που γίνονται κατά παράβαση της πιο πάνω διαδικασίας καθίστανται άκυρες.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου