Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

9o Τακτικό Συνέδριο - Γενική Εγκύκλιος για την ανάδειξη συνέδρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ 9ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1. Με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος προκηρύσσεται το 9ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ. Σε εφαρμογή της σχετικής απόφασης, σας ενημερώνουμε ότι το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 14 και 15 Ιουνίου 2013 στο Κλειστό Γυμναστήριο "Μιχάλης Μουρούτσος" του Δήμου Δάφνης του Νομού Αττικής.


2. Με βάση το δεδομένο αυτό και αφού λάβαμε υπόψη μας:
Α) Το άρθρο 11, παρ.1 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ, σύμφωνα με το οποίο το Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Οργάνωσης και συγκροτείται:
α) Από τον Πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ
β) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου της ΟΝΝΕΔ
γ) Από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ
δ) Από τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου της ΟΝΝΕΔ
ε) από όλους τους εκπροσώπους της ΟΝΝΕΔ στην Π.Ε. της Νέας Δημοκρατίας
Από τους εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων και λοιπών κοινωνικών φορέων, δηλαδή:
- της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφερειακούς και Δημοτικούς Συμβούλους)
- του Συνδικαλιστικού Τομέα σε β΄ θμιο επίπεδο
- του Επιστημονικού Τομέα σε α΄θμιο επίπεδο
- του Αγροτικού Τομέα σε β΄θμιο και γ΄θμιο επίπεδο
- του Εμπορικού Τομέα σε α΄θμιο και β΄θμιο επίπεδο, που περιλαμβάνονται στα Νομαρχιακά Μητρώα Μελών ΟΝΝΕΔ ένα χρόνο τουλάχιστον πριν από το Συνέδριο.
ε) από 910 εκπροσώπους της Περιφερειακής Οργάνωσης και της Σπουδάζουσας της ΟΝΝΕΔ (ΔΑΠ ΝΔΦΚ Πανεπιστημίων και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΕΙ)  που κατανέμονται ως εξής:
Για την Περιφερειακή Οργάνωση:
α) Οργανώσεις Επαρχίας                              260 σύνεδροι
γ) Οργανώσεις Αττικής                                   170 σύνεδροι
ε) Οργανώσεις Θεσσαλονίκης                      120 σύνεδροι
στ) Οργανώσεις ΜΑΚΙ                                    25 σύνεδροι
ζ) Οργανώσεις ΟΝΝΕΔ Εξωτερικού            20 Σύνεδροι
Για τη Σπουδάζουσα Νεολαία:
β) Οργανώσεις ΔΑΠ ΝΔΦΚ Πανεπιστημίων  205 σύνεδροι
δ) Οργανώσεις ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΤΕΙ                   110 σύνεδροι
3. Το άρθρο 11 παρ. 2 σύμφωνα με το οποίο οι λεπτομέρειες για την εκλογή των συνέδρων ρυθμίζονται με αποφάσεις των μελών του Εκτελεστικού Γραφείου της ΟΝΝΕΔ με τον περιορισμό ότι οι Σύνεδροι της Περιφερειακής Οργάνωσης κατανέμονται σε αριθμητική συνάρτηση των βουλευτικών εδρών ανά εκλογική περιφέρεια
Εκδίδουμε την εγκύκλιο αυτή, με την οποία ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες για τη ανά τμήμα συγκρότηση του σώματος των συνέδρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ
1. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι για την ανάδειξη συνέδρων Περιφερειακής Οργάνωσης στο 9ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ
α) Όσες και όσοι συμμετείχαν στις Εκλογές ΟΝΝΕΔ της 26ης Μαϊου 2013 για την ανάδειξη νέου Προέδρου έχουν το δικαίωμα εκλέγειν στη διαδικασία ανάδειξης συνέδρων και μόνο για το 9ο Τακτικό Συνέδριο ΟΝΝΕΔ που θα πραγματοποιηθεί τηνΠαρασκευή 7 Ιουνίου 2013 από ώρα 15.00 ως 19.00 με εξαίρεση τις Οργανώσεις Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013. Το δικαίωμα τους αυτό μπορούν να το ασκήσουν μόνο στη Νομαρχιακή Επιτροπή, στο μητρώο της οποίας είναι εγγεγραμμένοι βάσει των εκλογών της 26ης Μαϊου 2013.
β) Οι εκλογές θα διεξαχθούν στα κατά τόπους γραφεία των Νομαρχιακών Επιτροπών, εκτός και αν για ειδικούς λόγους οριστεί άλλος τόπος, ύστερα από απόφαση του αρμοδίου Υπευθύνου.
β) Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν τα μέλη που υποβάλλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας. Το δικαίωμα τους αυτό μπορούν να το ασκήσουν μόνο στη Νομαρχιακή Επιτροπή, στο μητρώο της οποίας είναι εγγεγραμμένοι βάσει των εκλογών της 26ης Μαϊου 2013.

2.Υποψηφιότητες
α) Η κατάθεση υποψηφιότητας γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με φαξ ή e mail στον κατά περίπτωση Πρόεδρο ΝΕΦΕ, ο οποίος διαβιβάζει σχετικό κατάλογο κατά περίπτωση στον Υπεύθυνο Λεκανοπεδίου, Οργανώσεων Επαρχίας ή Θεσσαλονίκης. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας λήγει την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013 και ώρα 20.30. Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται από τους ίδιους υπευθύνους την Πέμπτη 6 Ιουνίου και ώρα 21.00. Ο τελικός πίνακας αποστέλλεται στον Πρόεδρο της Νομαρχιακής Εφορευτικής Επιτροπής (Ν.ΕΦ.Ε.) την ίδια ημέρα μέχρι τις 22.00.  
β) Κάθε υποψηφιότητα για την απόκτηση της ιδιότητας του Συνέδρου στο 9ο Τακτικό Συνέδριο ΟΝΝΕΔ συνοδεύεται από πέντε (5)υπογραφές μελών που είναι εγγεγραμμένα στο ΝΟ.ΜΗ.Μ.Ο όπως διαμορφώθηκε από τις εκλογές ΟΝΝΕΔ για ανάδειξη νέου Προέδρου της 26ης Μαϊου 2013.
δ) Υποψηφιότητες που δεν συγκεντρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι άκυρες.

3. ΝΟ.ΜΗ.Μ.Ο - Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή
1. Το Νομαρχιακό Μητρώο Μελών το οποίο αποτελεί τον εκλογικό κατάλογο για τις εκλογές για ανάδειξη συνέδρων για το 90Τακτικό Συνέδριο και μόνο, συγκροτείται σύμφωνα με την ανά νομό συμμετοχή στα αντίστοιχα εκλογικά τμήματα των εκλογών για την ανάδειξη νέου Προέδρου ΟΝΝΕΔ της 26ης Μαϊου 2013. Το δικαίωμα του εκλέγειν μπορεί να ασκηθεί μόνο στη Νομαρχιακή Επιτροπή, στο μητρώο της οποίας είναι εγγεγραμμένοι, βάσει των εκλογών της 26ης Μαϊου 2013.
2. Η Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που διενεργεί τις εκλογές είναι τριμελής και συγκροτείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νέο άρθρο 39 του τροποποιημένου Κανονισμού Περιφερειακής Οργάνωσης της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. Έχει τα εξής καθήκοντα:
α) Διασταυρώνει κάθε αίτηση υποψηφιότητας για σύνεδρο η οποία υποβάλλεται σε αυτήν και οποία θα πρέπει να είναι πλήρης σε όλα τα προαπαιτούμενα στοιχεία. Για το σκοπό αυτό, βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση από το Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013 έως και τηνΠέμπτη 6 Ιουνίου 2013 κατά τις ώρες 17:00-22:00 στα γραφεία της οικείας Ν.Ε.
β) καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο με λίστα στην οποία αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων συνέδρων.
γ) αναλαμβάνει την εκτύπωση των ψηφοδελτίων.
δ) Εγκαθιστά μέσα στην αίθουσα ψηφοφορίας ειδική κάλπη, καθώς και τυχόν τεχνική γραμματεία με υπεύθυνο ειδικά για το σκοπό αυτό μέλος της εφορευτικής επιτροπής.
ε) εκδίδει το τελικό αποτέλεσμα για Συνέδρους και συντάσσει σχετικό πρακτικό ψηφοφορίας, αντίγραφο του οποίου αποστέλλει στην Κεντρική Διοίκηση το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουνίου και ώρα 22.00.

4. Διενέργεια των εκλογών
α. Η εκλογή συνέδρων διεξάγεται για το σύνολο των θέσεων που αντιστοιχεί σε κάθε Ν.Ε.
β. Η ψηφοφορία πραγματοποιείται σε κάθε εκλογικό τμήμα με ευθύνη της οικείας ΝΕΦΕ. Την ημέρα της ψηφοφορίας και, τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξή της, τα μέλη της  υποχρεούνται να βρίσκονται στον τόπο της ψηφοφορίας για να παραλάβουν το εκλογικό τμήμα, να ελέγξουν την κάλπη, τα ψηφοδέλτια, τους φακέλους και το λοιπό εκλογικό υλικό και να διαμορφώσουν κατάλληλα τον χώρο για τη διευκόλυνση των ψηφοφόρων.
γ. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί κατάσταση ψηφισάντων και πρακτικό ψηφοφορίας. Στην κατάσταση ψηφισάντων καταχωρίζεται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και ο αριθμός της ταυτότητας ή του διαβατηρίου. Το πρακτικό της ψηφοφορίας συμπληρώνεται σε δύο αντίτυπα, ένα για την αρμόδια Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή και ένα για την Κεντρική Διοίκηση.
δ. Σε κάθε ψηφοφόρο παραδίδεται φάκελος, ο οποίος έχει σφραγισθεί και μονογραφηθεί από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Ο ψηφοφόρος αποσύρεται στο παραβάν, επιλέγει με σταυρούς προτίμησης τους υποψηφίους της αρεσκείας του και στις δύο λίστες, το τοποθετεί στο φάκελο, σφραγίζει το φάκελο και τον ρίχνει στην κάλπη. Η σχισμή της κάλπης πρέπει να καλύπτεται από λευκό χαρτί. Ο ψηφοφόρος αποχωρεί, αφού παραλάβει τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτοπροσωπία του και υπογράψει στην κατάσταση των ψηφισάντων.
ε. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας απαγορεύεται η παραμονή στους χώρους άλλων προσώπων, πλην των μελών της ΝΕΦΕ.
στ. Τυχόν ενστάσεις κατά την ψηφοφορία υποβάλλονται εγγράφως από τους υποψηφίους στην ΝΕΦΕ, η οποία και αποφαίνεται οριστικώς και αμετακλήτως.
ια. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να θέσει:
Από έναν (1) έως και το σύνολο των εκλεγομένων συνέδρων στη σχετική λίστα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
  1. Οργανώσεις Επαρχίας (260)
Α) οι μονοεδρικές, διεδρικές και τριεδρικές περιφέρειες εκλέγουν αριθμό συνέδρων ίσο με τον αριθμό της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας αυξημένο κατά 1.
Β) οι τετραεδρικές και πενταεδρικές περιφέρειες εκλέγουν αριθμό συνέδρων ίσο με τον αριθμό της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας αυξημένο κατά 2.
Γ) οι εξαεδρικές, επταεδρικές και οκταεδρικές περιφέρειες εκλέγουν αριθμό συνέδρων ίσο με τον αριθμό της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας αυξημένο κατά 3.
Δ) οι εννιαεδρικές περιφέρειες εκλέγουν αριθμό συνέδρων ίσο με τον αριθμό της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας αυξημένο κατά 4.
Πίνακα κατανομής των συνέδρων ανά Ν.Ε. εκδίδει ο Υπεύθυνος Οργανώσεων Επαρχίας.
  1. Οργανώσεις Λεκανοπεδίου (170)
Γίνεται αρχικά κατανομή σε συνάρτηση του αριθμού βουλευτικών εδρών που εξέλεξαν οι αντίστοιχες εκλογικές περιφέρειες (Α΄και Β΄Αθηνών, Α΄και Β΄Πειραιά, Περιφέρεια Αττικής) στις βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 και στη συνέχεια η τελική κατανομή ανά Ν.Ε. γίνεται με βάση τον αριθμό των Τοπικών Γραφείων.
Πίνακα κατανομής των συνέδρων ανά Ν.Ε. εκδίδει ο Υπεύθυνος Οργανώσεων Λεκανοπεδίου.
Οργανώσεις Θεσσαλονίκης (120)
Γίνεται αρχικά κατανομή σε συνάρτηση του αριθμού βουλευτικών εδρών που εξέλεξαν οι αντίστοιχες εκλογικές περιφέρειες (Α΄και Β΄Θεσσαλονίκης) στις βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 και στη συνέχεια η τελική κατανομή ανά Ν.Ε. γίνεται με βάση τον αριθμό των Τοπικών Γραφείων.
Πίνακα κατανομής των συνέδρων ανά Ν.Ε. εκδίδει ο Υπεύθυνος Οργανώσεων Θεσσαλονίκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πανεπιστημίων και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΕΙ
Η κατανομή των συνέδρων στις οργανώσεις κάθε πόλης ανά Σχολή σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ γίνεται σε συνέρτηση των ψήφων, του ποσοστού και του συνολικού αριθμού μελών κατά τις φοιτητικές εκλογές της 17ης Απριλίου 2013. Για την εξαγωγή του τελικού αριθμού συνέδρων ακολουθείται το εξης κριτήριο μαθηματικού υπολογισμού:

0,5 x (ψήφοι ΔΑΠ-ΝΔΦΚ (πόλης) x ποσοστό ΔΑΠ-ΝΔΦΚ (πόλης) / (ψήφοι ΔΑΠ-ΝΔΦΚ (πανελλαδικά) x ποσοστό ΔΑΠ-ΝΔΦΚ (πανελλαδικά) + 0,5 (μέλη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ πόλης) / μέλη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ πανελλαδικά x 205 (ή 110 για ΤΕΙ) = (Α)
0,5 x (ψήφοι ΔΑΠ-ΝΔΦΚ (Σχολής/Τμήματος) x ποσοστό ΔΑΠ-ΝΔΦΚ (Σχολής/Τμήματος) / ψήφοι ΔΑΠ-ΝΔΦΚ πόλης x ΔΑΠ-ΝΔΦΚ (πόλης) + 0,5 x (μέλη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Σχολής/Τμήματος) / (μέλη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ πόλης) x (A) = (B)
Όπου:
Α= Σύνεδροι ανά Πόλη
Β= Σύνεδροι ανά Σχολή / Τμήμα
Ως βάση άντλησης των αριθμητικών δεδομένων που απαιτούνται για την εξαγωγή των παραπάνω αθροισμάτων ή γινομένω χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της οργάνωσης έπειτα από τις φοιτητικές εκλογές της 17ης Απριλίου 2013.
Οι εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων φοιτητικού - σπουδαστικού θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013 σύμφωνα με ειδική εγκύκλιο και βάση πίνακα κατανομής συνέδρων που θα εκδώσουν οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι των ανωτέρω Τμημάτων.
Οργάνωση που δε θα πραγματοποιήσει εκλογές, δε θα εκπροσωπηθεί με συνέδρους στο 9ο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΜΑΚΙ και ΟΝΝΕΔ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  1. Ο προσδιορισμός των ενεργών Οργανώσεων ΜΑΚΙ και ΟΝΝΕΔ Εξωτερικού γίνεται με απόφαση του αρμοδίου Υπευθύνου. Η κατανομή των συνέδρων γίνεται σε συνάρτηση:
α) για τη ΜΑΚΙ: του αριθμού μελών που ψήφισαν κατά τη διαδικασία της 26ης Μαϊου 2013 (ειδικό αρχείο μελών 16-18 ετών)
β) για την ΟΝΝΕΔ Εξωτερικού: του προϋφισταμένου της 26ης Μαϊου 2013 αριθμού Τοπικών Γραφείων Εξωτερικού,  λόγω της μη συμμετοχής των Οργανώσεων στη διαδικασία εκλογής Προέδρου ΟΝΝΕΔ, ύστερα από συνεννόηση με τους αντίστοιχους Γραμματείς.
2. Η διεξαγωγή των εκλογών ακολουθεί επακριβώς το χρονοδιάγραμμα των εκλογών των Τμημάτων Περιφερειακής Οργάνωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡ.11, ΠΑΡ.1 περ. ΣΤ του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ
  1. Η σχετική διαδικασία νομιμοποίησης πραγματοποιείται στα Γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης στην Αθήνα και του Συντονιστικού Γραφείου ΟΝΝΕΔ για τη Θεσσαλονίκη την Δευτέρα 10 και Τρίτη 11 Ιουνίου 2013 από ώρες 17.00-22.00 με μέριμνα μέλους της ΟΝΝΕΔ που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό, με απόφαση του Προέδρου της ΟΝΝΕΔ. Η τελική επικύρωση γίνεται με απόφαση του Υπευθύνου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Για την έγκυρη νομιμοποίηση απαιτείται: α)αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου, β) συμμετοχή του στις εκλογές της 26ηςΜαϊου 2013, γ) προσκόμιση των αναγκαίων αποδεικτικών της σχετικής συνδικαλιστικής ιδιότητας εγγράφων και δ) η θητεία στο σχετικό όργανο να μην έχει λήξει με οποιονδήποτε τρόπο.
Για την έγκυρη νομιμοποίηση και για το σκοπό αυτό με ευθύνη της Κ.Δ αποστέλλεται ενημερωτικό σημείωμα συμμετοχής των στα ανωτέρω κεντρικά όργανα που υπάγονται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
  1. Ο τελικός πίνακας συνέδρων ανά τμήμα που συγκροτούν το 9ο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ αναρτάται σε εμφανές σημείο των γραφείων της Κεντρικής Διοίκησης την Τρίτη 11 Ιουνίου με ευθύνη του Διευθυντή της ΟΝΝΕΔ.
  2. Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό έχουν μόνο όσοι περιλαμβάνονται στον σχετικό πίνακα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.Θέματα που δεν ρυθμίζονται στην παρούσα εγκύκλιο και τυχόν θα προκύψουν θα ρυθμιστούν αν χρειαστεί με ειδικές διαδικαστικές οδηγίες.
2. Δεδομένων των μεταβολών που έχουν επέλθει στην οργανωτική διάρθρωση της Οργάνωσης κατά το τελευταίο διάστημα, με μέριμνα του Διευθυντή της ΟΝΝΕΔ θα γίνουν οι κωδικοποιήσεις των υφιστάμενων Κανονισμών, προκειμένου να εκδοθούν σε Ενιαίο Κείμενο.
3. Ο Κανονισμός εργασιών Συνεδρίου θα εκδοθεί την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ
Σάκης Ιωαννίδης

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Μπάμπης Τσιανάκας
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ
Δημήτρης Σακαρετσάνος
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Χρήστος Βρίκος
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Απόστολος Μπακόλας
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΕΙ
Γρηγόρης Αντωνάκης
Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΚΙ
Άννη Κοντούρη
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΟΝΝΕΔ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Θέμης Μπίμπας
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πάρις Σκιαδόπουλος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου