Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013

Η «Διαύγεια» μπαίνει στη Βουλή

meimarakis
Πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα, αλλά και πράξεις διορισμού, αποζημιώσεων και αμοιβών επιτροπών ή ομάδων εργασίας, επικαιροποιημένοι ανά τρίμηνο πίνακες με τον αριθμό του προσωπικού, είναι μόνο μερικά από όσα εφεξής θα δημοσιεύονται στο link της Βουλής, με στόχο τη μέγιστη διαφάνεια στις όποιες αποφάσεις.

Πριν λίγο η Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα τις προτάσεις που παρουσίασε ο πρόεδρος του Σώματος, Ευάγγελος Μεϊμαράκης, οι οποίες έχουν στόχο να γνωρίζουν οι πολίτες και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τα του Κοινοβουλίου. Πρόκειται για αλλαγές, για τις οποίες ο κ. Μεϊμαράκης είχε δεσμευτεί πριν από ένα εξάμηνο και προχωρούν κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 5Α του Συντάγματος για το δικαίωμα στην πληροφόρηση και την υποχρέωση του κράτους να διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά.
Μετά την επικείμενη έγκριση των απαιτούμενων αλλαγών στον Κανονισμό από την Ολομέλεια της Βουλής, θα δημοσιεύονται:
1. Πράξεις Κανονιστικού χαρακτήρα που υπογράφονται από τον πρόεδρο της Βουλής ή τον γενικό γραμματέα.
2. Εγκύκλιοι που εκδίδονται από τον πρόεδρο της Βουλής ή τον γενικό γραμματέα για την εφαρμογή της νομοθεσίας.
3. Ο προϋπολογισμός εξόδων, ο ισολογισμός και απολογισμός της Βουλής, αλλά κυρίως τριμηνιαίοι πίνακες εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Βουλής, από τους οποίους θα προκύπτει αν οι στόχοι επιτεύχθηκαν ή αν υπήρξε απόκλιση.
4. Πράξεις διορισμού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή παύσης μελών συλλογικών οργάνων ή μονοπρόσωπων οργάνων της Βουλής.
5. Πράξεις σύστασης κοινοβουλευτικών επιτροπών.
6. Πράξεις συγκρότησης αμειβομένων ή μη επιτροπών- ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων με γνωμοδοτική ή άλλη αρμοδιότητα.
7. Πράξεις καθορισμού αποζημιώσεων- αμοιβών μελών επιτροπών, ομάδων εργασίας και συναφών οργάνων της Βουλής.
8. Πίνακες επιτυχόντων διοριστέων ή επιλαχόντων στις προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού στη Βουλή.
9. Πίνακες με τον αριθμό των απασχολούμενων στη Βουλή ανά κατηγορία και με τον αριθμό των επιστημονικών συνεργατών, που θα επικαιροποιούνται ανά τρίμηνο.
10. Περιλήψεις πράξεων έναρξης ή λήξης υπαλληλικής σχέσης και κάθε είδους μεταβολής της υπηρεσιακής σχέσης.
11. Ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμηθειών και δαπάνες για τις μετακινήσεις αποστολών της Βουλής.
Με τις επικείμενες αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής διασαφηνίζονται, επίσης, οι αρμοδιότητες του Γραφείου Τύπου του Κοινοβουλίου, το οποίο θα είναι εφεξής εκείνο που θα αποφασίζει για τη χορήγηση ή ακόμα και την άρση διαπιστεύσεων σε δημοσιογράφους με συγκεκριμένα κριτήρια.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου