Τρίτη 5 Απριλίου 2011

Νέο σώμα ελεγκτών στις συγκοινωνίες

Τη σημαντική μείωση των ελλειμμάτων των αστικών συγκοινωνιών παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση, ενημερώνοντας για μια σειρά δράσεων για αύξηση των εσόδων τους, με τη δημιουργία ειδικού σώματος ελεγκτών. Στο τελευταίο στάδιο συγχώνευσης βρίσκονται οι εταιρείες παροχής αστικών συγκοινωνιών. Η διαδικασία επιλογής των νέων Προέδρων και Δ/νόντων Συμβούλων μέσω του opengov έκλεισε και σε λίγες ημέρες θα ανακοινωθούν τα ονόματα.

Για τους 1.440 προς μετάταξη εργαζομένους στις εταιρείες αυτές, αναρτήθηκαν σήμερα στο διαδίκτυο 4.998 κενές θέσεις, από τις οποίες θα επιλέξουν που επιθυμούν να μεταταχτούν. Έχουν το δικαίωμα επιλογής μέχρι 5 θέσεων, τις οποίες πρέπει να δηλώσουν εντός επτά εργάσιμων ημερών.

Όσον αφορά στα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών αυτών, παρουσίασαν βελτίωση το 2010, η οποία ωστόσο αναμένεται θεαματική το 2011 με την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου που ψηφίστηκε.

Από την ορθολογικότερη διαχείριση στις εταιρείες των αστικών συγκοινωνιών το 2010, σημειώθηκε σε σχέση με το 2009:

Στην ΑΜΕΛ (εταιρεία λειτουργίας του ΜΕΤΡΟ) μείωση του ελλείμματος κατά 36,6%, ενώ κατά τι περισσότερο μειώθηκαν τα έξοδα.

Στην ΕΘΕΛ μείωση λειτουργίας κατά 13,98% και μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 11,83%.

Στην ΤΡΑΜ τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 3,2 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε συνολική μείωση στα αποτελέσματα της χρήσης 2010 κατά 10%, αφού οι τόκοι παλαιότερων δανείων παρουσίασαν αύξηση 125%.

Στην ΗΣΑΠ μείωση στα συνολικά έξοδα κατά 11,69%, ενώ το έλλειμμα λειτουργίας μειώθηκε κατά 19,11%.

Στον ΗΛΠΑΠ μείωση λειτουργικού ελλείμματος 22,82% καθώς και μείωση 15,10% στις λειτουργικές δαπάνες.

Εισιτηριοδιαφυγή

Στις αστικές συγκοινωνίες της Περιφέρειας Αττικής καταγράφθηκαν σημαντικές αδυναμίες στην εισιτηριοδιαφυγή, παρά τα μέτρα που ελήφθησαν το 2010. Τα έσοδα που χάνονται από τον τομέα αυτό και μόνον υπολογίζεται σε 40 εκατ. ευρώ το έτος. Για τον περιορισμό του φαινομένου, από τον Ιούνιο του 2010 ο ΟΑΣΑ σε συνεργασία με τις εταιρίες παροχής συγκοινωνιακού έργου προχώρησαν στη δημιουργία σώματος εθελοντών από τους εργαζομένους στις αστικές συγκοινωνίες, ώστε να βελτιωθεί η αίσθηση αστυνόμευσης και ελέγχου στο σύστημα.

Στο δεύτερο εξάμηνο του 2010, υπερτριπλασιάστηκαν τα έσοδα από πρόστιμα σε σχέση με το 2009. Παρόλα αυτά, επειδή οι εθελοντές ελεγκτές λειτουργούν με βάση τον προσωπικό τους χρονικό προγραμματισμό, δηλαδή διενεργούν ελέγχους σε μέρες και ώρες που δεν είναι απασχολημένοι, επιλέγουν γραμμές αυθαίρετα και όχι στη βάση ενιαίου σχεδιασμού για τον έλεγχο στο σύνολο του δικτύου και εργάζονται σε άλλες υπηρεσίες του ομίλου αστικών συγκοινωνιών δεν έχουν τα χαρακτηριστικά συγκροτημένου και ενιαίου ελεγκτικού μηχανισμού.

Σώμα ελεγκτών

Με το νόμο που ψηφίστηκε δημιουργείται πλέον ένα συγκροτημένο, ενιαίο, διακριτό και καλά εκπαιδευμένο Σώμα Έλεγχου στις Αστικές Συγκοινωνίες, που προγραμματίζεται και λειτουργεί ενιαία για το σύνολο των αστικών συγκοινωνιών και αποτελεί διακριτή μονάδα στο οργανόγραμμα του ΟΑΣΑ.

Στόχος είναι το Σώμα Ελέγχου να λειτουργεί αποτρεπτικά και όχι εισπρακτικά. Δηλαδή στόχος είναι οι πολίτες να επικυρώνουν το εισιτήριο και να καταβάλουν το νόμιμο κόμιστρο σε όλα τα μεταφορικά μέσα.

Με βάση μελέτες αλλά και την εμπειρία όλων μας το φαινόμενο της λαθρεπιβίβασης εκτείνεται σε ποσοστά από 7% (σε συχνά ελεγχόμενους σταθμούς του ΜΕΤΡΟ) έως και 40% (σε λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν περιοχές της Αττικής με δυσμενείς και έντονες κοινωνικο-οικονομικές μεταβολές).

Έτσι, καταγράφεται μια σημαντική αδικία μεταξύ των πολιτών που πληρώνουν το εισιτήριο και σε πολίτες που δεν επικυρώνουν εισιτήριο. Αυτή η αδικία οδηγεί σε έντονες διαμαρτυρίες των πολιτών και απαξιώνουν την εικόνα και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και υποβαθμίζουν τον κοινωνικό ρόλο των αστικών συγκοινωνιών.

Εκτιμάται ότι αν ο συντονισμένος έλεγχος λειτουργήσει αποτρεπτικά τότε μπορεί να επιφέρει σημαντική αύξηση των επικυρώσεων σε ποσοστό μέχρι και 10%, που αντιστοιχεί σε πρόσθετα έσοδα της τάξης των 15 έως 30 εκατ. ευρώ ετησίως. Με δεδομένες τις οικονομικές ανάγκες των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 10% έως 20% της ετήσιας κρατικής οικονομικής επιδότησης προς τις αστικές συγκοινωνίες, δηλαδή, σε ένα μεγάλο ποσοστό που σήμερα καλούνται να καταβάλουν οι Έλληνες φορολογούμενοι.
Το νέο Σώμα Ελέγχου ανήκει οργανικά στον ΟΑΣΑ.

Τα στελέχη που το απαρτίζουν προέρχονται από το υφιστάμενο σώμα εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες και είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα για να αντιμετωπίσουν τις νέες συνθήκες και απαιτήσεις στις αστικές συγκοινωνίες.

Οι Ελεγκτές θα αρχίσουν τους τακτικούς ελέγχους από τις 11 Απριλίου, αφού αυτήν την εβδομάδα παρακολουθούν σχετικά σεμινάρια και λειτουργούν πιλοτικά. Αυτόν τον μήνα στο Σώμα εντάσσονται 100 άτομα, τα οποία θα αυξηθούν τον Μάιο σε 150 και από τον Σεπτέμβριο θα ανέλθουν σε 200. Όλα τα άτομα απασχολούνταν στον έλεγχο εισιτηρίων και δήλωσαν εθελοντικά ότι επιθυμούσαν να ασχοληθούν στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Το ωράριο λειτουργίας του σώματος θα είναι για όλες τις ημέρες και ώρες που λειτουργούν οι αστικές συγκοινωνίες, ενώ προγραμματίζονται εντατικοί έλεγχοι στα σημεία που υπάρχουν υπόνοιες για εκτεταμένη λαθρεπιβίβαση. Το σώμα θα έχει διακριτά χαρακτηριστικά και ειδική κάρτα, ώστε αφενός να γίνει λειτουργικότερη η διαδικασία ελέγχου αφετέρου να δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη για υποβολή ενστάσεων σε περίπτωση που το επιθυμεί.

Για την υποστήριξη των διαδικασιών ελέγχου, ο ΟΑΣΑ έχει οργανώσει συγκεκριμένες δράσεις με άλλες δημόσιες υπηρεσίες:

• Συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, για την άμεση και επιτόπου υποστήριξη στην ταυτοποίηση στοιχείων λαθρεπιβατών που αρνούνται να παρέχουν τα στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας

• Συνεργασία με το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), την Ελληνική Αστυνομία και τις δικαστικές αρχές, όταν εντοπίζονται πηγές διακίνησης πλαστών εισιτηρίων

• Συνεργασία με την Δημοτική Αστυνομία (με αρχή το Δήμο Αθήνας) με έμφαση στον έλεγχο της παραβατικότητας στις στάσεις και τον εντοπισμό πηγών διακίνησης πλαστών εισιτηρίων.

Αυτόματο σύστημα συλλογής κομίστρου

Παράλληλα με τον περιορισμό της λαθρεπιβίβασης, προχωράει και το ηλεκτρονικό εισιτήριο προκειμένου να τερματιστεί και το φαινόμενο της παραχάραξης πλαστών εισιτηρίων.

Συγκεκριμένα προκηρύχθηκε σήμερα διεθνής δημόσιος διαγωνισμός για την υλοποίηση ενός μεγάλου έργου για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος αστικών συγκοινωνιών που αφορά στο ηλεκτρονικό εισιτήριο.

Ο διαγωνισμός για το αυτόματο σύστημα συλλογής κομίστρου (ΑΣΣΚ) αποτελεί τη σημαντικότερη δράση για τη μείωση της λαθρεπιβίβασης σε ποσοστά μικρότερα από αυτό σε αντίστοιχες πρωτεύουσες της Ευρώπης και τον εκμηδενισμό στη διακίνηση πλαστών εισιτηρίων. Το ΑΣΣΚ αποτελεί τη μόνιμη, σύγχρονη και αποδοτικότερη λύση στην αντιμετώπιση του προβλήματος της λαθρεπιβίβασης και της δικαιότερης τιμολόγησης στην παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου