Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

Τα μεγέθη της συμφωνίας απορρόφησης της ATE Bank

Τα μεγέθη της συμφωνίας απορρόφησης της ATE Bank παρουσίασε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς σε ανακοίνωση που απέστειλε προς το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση η μεταβίβαση από τον ειδικό εκκαθαριστή των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του υγιούς τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας έγινε έναντι τιμήματος 95 εκατ. ευρώ.Βασική παράμετρο του εγχειρήματος αποτέλεσε η διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων της Αγροτικής Τράπεζας στην Ελλάδα. Τα στοιχεία που αποκτήθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς περιλαμβάνουν:

- 21,4 δισ ευρώ στοιχεία παθητικού, εκ των οποίων 14,3 δισ ευρώ καταθέσεις, 6,7 δισ. ευρώ διατραπεζικές υποχρεώσεις και 0,4 δισ. ευρώ λοιπές υποχρεώσεις,

- 14,7 δισ. ευρώ στοιχεία ενεργητικού, εκ των οποίων 10,6 δισ. ευρώ χορηγήσεις μετά από προβλέψεις και 4,2 δισ. ευρώ λοιπά στοιχεία ενεργητικού.

Η διαφορά των 6,7 δισ. ευρώ μεταξύ της προσωρινώς αποτιμηθείσας αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού θα καλυφθεί, σύμφωνα με την νομοθεσία, από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτική Σταθερότητας (ΕΤΧΣ).

Επιπλέον, για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών που προκύπτουν από τα μεταβιβαζόμενα στοιχεία ενεργητικού, το ΕΤΧΣ θα εισφέρει ως κεφάλαιο 0,5 δισ. ευρώ στην αποκτώσα Τράπεζα Πειραιώς, ώστε ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (pro-forma, Μαρτίου 2012) να διατηρηθεί άνω του ελάχιστου επιτρεπτού ορίου (8%).

Με την απόκτηση των παραπάνω στοιχείων ενεργητικού και παθητικού:

- Αναβαθμίζεται σημαντικά η θέση και παρουσία του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στις τραπεζικές εργασίες στην Ελλάδα με μερίδιο αγοράς 19% στις καταθέσεις και 16% στις χορηγήσεις (στοιχεία Μαρτίου 2012)

- Δημιουργούνται συνέργειες που εκτιμάται ότι θα φθάσουν στα 155 εκατ. ευρώ στο τέλος της πρώτης τριετίας και στη συνέχεια σε 155 εκατ. ευρώ ετησίως, μετά από φόρους

- Βελτιώνεται ο δείκτης «χορηγήσεις προς καταθέσεις» στο 124%.

- Βελτιώνεται η διάρθρωση τόσο των χορηγήσεων (26% στεγαστικά δάνεια) όσο και των καταθέσεων (28% καταθέσεις ταμιευτηρίου).

Το σύνολο του ενεργητικού pro-forma (Μάρτιος 2012) ανέρχεται σε 74 δισ. ευρώ των καταθέσεων σε 35 δισ. ευρώ και των χορηγήσεων μετά τις προβλέψεις σε 44 δισ. δισ. ευρώ.

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη συναλλαγή ήταν η Lazard Frères.

Το προσωπικό του Ομίλου θα ανέλθει σε 17.000 εργαζόμενους και το σύνολο του δικτύου των καταστημάτων σε 1.230, με παρουσία σε εννέα ακόμη χώρες εκτός Ελλάδας.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στις σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος στους συνδέσμους:

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/EME_4_1_27-7-2012.pdf και

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/EME_4_3_27-7-2012.pdf 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου