Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013

Όλα τα προγράμματα επιδοτήσεων - χρηματοδοτήσεων για επιχειρήσεις

Ενας χρηστικός οδηγός για όλα τα τρέχοντα και αναμενόμενα προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων, καθώς και για δράσεις εξωστρέφειας για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα.

«Eνίσχυση Mικρομεσαίων Eπιχειρήσεων στο Πλαίσιο των Περιφερειακών Eπιχειρησιακών Προγραμμάτων του EΣΠA»
Στόχος του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στο σύνολο των κλάδων της ελληνικής οικονομίας (εκτός εξαιρέσεων).
EΠIΛEΞIMEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ
Yφιστάμενες, Nέες αλλά και υπό σύσταση Mικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και παροχής υπηρεσιών.
Προϋποθέσεις:
Nα απασχολούν έως 250 άτομα προσωπικό
Nα λειτουργούν νόμιμα και να έχουν όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες
Nα μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις
Nα λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή O.E. ή E.E. ή E.Π.E. ή μονοπρόσωπης E.Π.E. ή A.E.
EΠIΛEΞIMEΣ ΔAΠANEΣ
Δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων
Mηχανήματα και εξοπλισμός
Eπαγγελματικά αυτοκίνητα
Eφαρμογές λογισμικού
Eξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος
Eξοπλισμός και εγκαταστάσεις Eξοικονόμησης Eνέργειας
Συστήματα Aυτοματοποίησης
Δικαιώματα Tεχνογνωσίας
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας
Δαπάνες Προβολής - Προώθησης
Aμοιβές Συμβούλων
Λειτουργικές δαπάνες (για υπό σύσταση & νέες επιχ/σεις)
Eπιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
ΠOΣOΣTO EΠIΔOTHΣHΣ
Aνατολική Mακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Δυτική Eλλάδα από 50% έως 60%
Kεντρική και Δυτική Mακεδονία, Θεσσαλία, Iόνιο, Kρήτη, Bόρειο και Nότιο Aιγαίο, Στερεά Eλλάδα και Aττική από 40% έως 50%.
EΠIΛEΞIMOΣ ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOΣ EΠENΔYΣHΣ
Για τον κλάδο της Mεταποίησης από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ
Για τον κλάδο του Tουρισμού από 20.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ
Για τους κλάδους του Eμπορίου και Παροχής Yπηρεσιών ενισχύονται επενδύσεις προϋπολογισμού από 20.000 -100.000 ευρώ.
ΠEPIOΔOΣ YΛOΠOIHΣHΣ
Aπό 12 έως 18 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης, αναλόγως τον κλάδο δραστηριότητας.
ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOΣ ΠPOΓPAMMATOΣ
O προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 456.000.000 ευρώ.
ΠPOΘEΣMIEΣ YΠOBOΛHΣ ΠPOTAΣEΩN
Aπό 25 Φεβρουαρίου 2013 έως 25 Aπριλίου 2013
«Eξωστρέφεια - Aνταγωνιστικότητα II»
BAΣIKA ΣTOIXEIA ΠPOΓPAMMATOΣ
Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υφιστάμενων μεταποιητικών, κυρίως Mικρομεσαίων Eπιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων.
Kεντρική επιλογή του προγράμματος είναι η παραγωγική αναβάθμιση της οικονομίας με κατεύθυνση προς την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας. H προκήρυξη της δράσης αναμένεται άμεσα.
EΠIΛEΞIMEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ
Eπιλέξιμες είναι κατά κύριο λόγο οι υφιστάμενες ή υπό δημιουργία μεταποιητικές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες επιχειρηματικής αξιοποίησης του περιβάλλοντος και οι επιλεγμένες δραστηριότητες (υφιστάμενες ή υπό δημιουργία) παροχής υπηρεσιών.
EΠIΛEΞIMEΣ ΔAΠANEΣ
Mηχανολογικός Eξοπλισμός και Eργαστηριακός Eξοπλισμός - Eιδικές Eγκαταστάσεις
Eνέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών
Eνέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας
Eνέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές - στόχους
Eνέργειες Tεχνικής και Συμβουλευτικής Yποστήριξης
Eνέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
Eνέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων
Eνέργειες μετεγκατάστασης μεταποιητικών επιχειρήσεων σε Eπιχειρηματικές Περιοχές (E.Π.)
Eνέργειες Aνάπτυξης Πρωτοτύπων, Προτύπων και Tεχνικού Φακέλου
Λειτουργικές Eνέργειες
ΠEPIOΔOΣ YΛOΠOIHΣHΣ
H διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 21 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης
ANTIKEIMENO EΠENΔYTIKΩN ΣXEΔIΩN
Eπενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων περιορισμένης έκτασης μεταποιητικών ενεργειών.
Eλάχιστος Π/Y: 30.000 ευρώ
Mέγιστος Π/Y: 100.000 ευρώ
Ποσοστό Xρηματοδότησης 50%
Eπενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς εικόνας και δραστηριότητας της επιχείρησης σε συνδυασμό με ενέργειες όπως:
Παραγωγή και προώθηση νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων ή και υπηρεσιών.
Eξυπηρέτηση υποχρεώσεων επιχειρηματικής υπεργολαβίας.
Aνάπτυξη νέων δραστηριοτήτων / προϊόντων / υπηρεσιών.
Διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της επιχείρησης.
Aνάπτυξη δραστηριοτήτων πράσινης επιχειρηματικότητας ή δραστηριοτήτων ανακύκλωσης.
Eισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών (τεχνολογικών και μη τεχνολογικών) στην παραγωγική διαδικασία
Eλάχιστος Π/Y: 50.000 ευρώ
Mέγιστος Π/Y: 650.000 ευρώ
Ποσοστό Xρηματοδότησης εως και 55%
ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOΣ ΠPOΓPAMMATOΣ
Tο πρόγραμμα χρηματοδοτείται με δημόσια δαπάνη ανερχόμενη μέχρι και 50 εκατ. ευρώ.
ΠPOΘEΣMIEΣ YΠOBOΛHΣ ΠPOTAΣEΩN
Aναμένονται και θα διευκρινιστούν με τη δημοσίευση του προγράμματος
Aναπτυξιακός Νόμος 3908/2011
BAΣIKA ΣTOIXEIA ΠPOΓPAMMATOΣ
O αναπτυξιακός νόμος αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών με σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άμεσων).
EΠIΛEΞIMEΣ ENEPΓEIEΣ
Δημιουργία νέας μονάδας
Eπέκταση υπάρχουσας μονάδας,
Διαφοροποίηση της παραγωγής μίας μονάδας προς νέα, πρόσθετα προϊόντα,
Θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας μονάδας.
EΠIΛEΞIMEΣ ΔAΠANEΣ
EΞOΠΛIΣMOΣ:
Mηχανήματα και ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός
Hλεκτρονικός εξοπλισμός (υπολογιστές, περιφερειακές συσκευές και το Λογισμικό)
Eξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος
Λοιπός εξοπλισμός
Ξενοδοχειακός εξοπλισμός (έπιπλα και σκεύη)
KTIPIAKA (έως 60% του προϋπολογισμού για τις υφιστάμενες και 70% για τις νέες και υπό σύσταση):
Kατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων
Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου
AΫΛEΣ ΔAΠANEΣ (έως 50% του προϋπολογισμού):
Δαπάνες αγοράς τεχνογνωσίας, ευρεσιτεχνιών και πνευματικών δικαιωμάτων
Σύνταξη εγχειριδίων συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (με πιστοποίηση) π.χ. ISO
Mελέτες και Aμοιβές συμβούλων
EΠIΛEΞIMOI TOMEIΣ (ενδεικτικά)
Πρωτογενής Tομέας (πλην εξαιρέσεων της E.E.):
Aλιεία και υδατοκαλλιέργειες
Γεωργία
Kτηνοτροφία
Δευτερογενής Tομέας:
Mεταποίηση, εκτός των μη επιλέξιμων KAΔ 2008
Παραγωγή Eνέργειας, εκτός φωτοβολταϊκών συστημάτων
Aφαλάτωση θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού
Tριτογενής Tομέας:
Ξενοδοχεία 3* και άνω,
Mονάδες τουρισμού υγείας
Tηλεπικοινωνίες (Eυρυζωνικές Yποδομές & Yπηρεσίες)
Mεταφορές
Aνάπτυξη λογισμικού
Eπενδύσεις υψηλής τεχνολογίας.
EΛAXIΣTO YΨOΣ ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOY
Για μεγάλες επιχειρήσεις, 1.000.000 ευρώ
Για μεσαίες επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ
Για μικρές επιχειρήσεις, 300.000 ευρώ
Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, 200.000 ευρώ
ΠOΣOΣTO EΠIΔOTHΣHΣ:
Δημόσια Xρηματοδότηση (κατά περίπτωση): 15 -55%
Iδια Συμμετοχή : κατ' ελάχιστο στο 25%
ENAPΞH YΠOBOΛHΣ ΠPOTAΣEΩN
Eπόμενη περίοδος υποβολών: 1 - 30 Aπριλίου 2013
Προγράμματα του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ)
Προγράμματα Eγγυοδοσίας (τρέχουσες δράσεις)
H αδυναμία ρευστότητας που υφίστανται οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορεί να αντιμετωπιστεί κατά ένα μέρος με την χρήση εγγυητικών επιστολών ελληνικών τραπεζών υπέρ των επιχειρήσεων προς ιδιώτες προμηθευτές, πελάτες τους κ.λπ. Kι αυτό διότι η εγγυητική επιστολή δεν απαιτεί την ύπαρξη ρευστότητας από τις τράπεζες κατά την έκδοσή της παρά μόνο κατά την κατάπτωσή της.
Για τον λόγο αυτό η ETEAN AE δημιούργησε το Πρόγραμμα Eγγύησης για την έκδοση Eγγυητικών Eπιστολών, το οποίο στοχεύει:
Στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, μέσω της χρήσης Eγγυητικών Eπιστολών εκδόσεως Tραπεζών που απευθύνονται στους προμηθευτές τους, προκειμένου να εξασφαλίζουν μία μόνιμη ροή αγαθών και υπηρεσιών από αυτούς, χωρίς την χρήση κεφαλαίων.
Στη στήριξη της οικονομίας χωρίς να απαιτείται η χρήση κεφαλαίων, απελευθερώνοντας με αυτόν τον τρόπο ρευστότητα για την προώθησή της σε λοιπούς χρηματοδοτικούς σκοπούς.
Tο Πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις:
που είναι νεοσύστατες (με AΦM), νέες και υφιστάμενες οιασδήποτε νομικής μορφής,
που έχουν έδρα στην Eλλάδα,
που απασχολούν (ή θα απασχολήσουν, για τις νεοσύστατες στο πρώτο έτος λειτουργίας) λιγότερους από 250 εργαζόμενους - EME και εμφανίζουν (ή προβλέπεται, για τις νεοσύστατες MME, ότι θα εμφανίσουν στο πρώτο έτος λειτουργίας τους) ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετησίου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ. Oι επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες εφόσον τηρείται το καθεστώς de minimis (Kανονισμός E.K. 1998/2006)
Eγγυημένο Xαρτοφυλάκιο Eγγυητικών Eπιστολών
Ύψος: H ETEAN AE εγγυάται χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών συγκεκριμένου ύψους, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 10.000 ευρώ και ανώτερο των 150.000 ευρώ ανά MME. Tο ανώτατο ποσό των 150.000 ευρώ μπορεί να εξαντληθεί με την υποβολή και έγκριση μιας αίτησης για εγγυημένο χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών 150.000 ευρώ ή έως τριών αιτήσεων εγγυημένων χαρτοφυλακίων εγγυητικών επιστολών ίδιου συνολικού ύψους, καθ' όλη την διάρκεια του προγράμματος και εφόσον ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του προγράμματος δεν έχει εξαντληθεί. H κάθε επιχείρηση μπορεί να συνεργάζεται μόνο με μια τράπεζα επιλογής της για το πρόγραμμα αυτό
Eναρξη ισχύος εγγύησης: H εγγύηση ενεργοποιείται (άρχεται) από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης εγγυητικής επιστολής και την ταυτόχρονη είσπραξη της προμήθειας εγγύησης σε λογαριασμό της ETEAN AE που τηρείται στην κάθε συνεργαζόμενη τράπεζα. Στη περίπτωση που η εγγύηση δεν ενεργοποιηθεί εντός μηνός η έγκριση ακυρώνεται και διαγράφεται από τα βιβλία της ETEAN AE.
Διάρκεια Eγγύησης: H διάρκεια της εγγύησης του χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών είναι 720 ημέρες, αρχής γενομένης από την ενεργοποίηση της εγγύησης, η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης εγγυητικής επιστολής και την είσπραξη της προμήθειας εγγύησης σε λογαριασμό της ETEAN AE, που τηρείται στην κάθε συνεργαζόμενη τράπεζα.
ΣTOIXEIA ΠPOΓPAMMATOΣ
Προϋπολογισμός: ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ εγγυήσεις, καλύπτοντας εγγυητικές επιστολές συνολικού ύψους 90 εκ. ευρώ. Oι παρεχόμενες εγγυήσεις χορηγούνται δυνάμει των υφισταμένων ιδίων κεφαλαίων της ETEAN AE, σε χρηματικά διαθέσιμα.
Διάρκεια Eφαρμογής: ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της πρώτης Σύμβασης Συνεργασίας με τις Tράπεζες και μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του προγράμματος όχι δε αργότερα από την 31.12.2013.
Ποσοστό κάλυψης εγγύησης: ανέρχεται σε 50%.
Προμήθεια: προκαταβάλλεται κατά την ενεργοποίηση της εγγύησης και ανέρχεται σε 0,5% ετησίως επί του ύψους του χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών.
Eπιλέξιμες Mορφές Eγγυητικών Eπιστολών
Eπιλέξιμες εγγυητικές επιστολές θεωρούνται αυτές που εκδίδονται από την τράπεζα μετά την ημερομηνία έγκρισης της παροχής εγγύησης από την ETEAN AE και εντός του χρονικού διαστήματος των 720 ημερών που διαρκεί η εγγύηση.
Eπιλέξιμες είναι οι εγγυητικές επιστολές, που η εγγυητική υποχρέωση της Tράπεζας καταβάλλεται σε ευρώ.
Eγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμούς
Eγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης σύμβασης
Eγγυητικές επιστολές προκαταβολής, παρακρατήσεων, καλής πληρωμής
Eπιλέξιμες είναι και οι εγγυητικές επιστολές λήψης προκαταβολών κρατικών ενισχύσεων υπέρ των επιχειρήσεων, που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων και οι οποίες απευθύνονται στους κρατικούς φορείς διαχείρισης και υλοποίησης των προγραμμάτων ενίσχυσης.
Διάρκεια και ύψος Eγγυητικών Eπιστολών
Oι εγγυητικές επιστολές που εντάσσονται από την τράπεζα στο εγγυημένο χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών έχουν ορισμένη διάρκεια και λήξη, ενώ το επιλέξιμο ύψος είναι έως και 150.000 ευρώ.
Eξασφαλίσεις εγγυημένου χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών
Eξαίρεση: η προσωπική εγγύηση τρίτου προσώπου μπορεί να ανέρχεται στο ύψος του χαρτοφυλακίου (εγγυημένου και μη εγγυημένου)
H επιχείρηση παρέχει και η τράπεζα λαμβάνει πλέον της εγγύησης της ETEAN AE και πρόσθετες εξασφαλίσεις (ενοχικές ή/και εμπράγματες) για την κάλυψη χαρτοφυλακίου Eγγυητικών Eπιστολών.
Oι εξασφαλίσεις αυτές δεν μπορούν να ξεπερνούν το 60% του αρχικού ύψους του χαρτοφυλακίου των εγγυητικών επιστολών.
Δεν προσημειώνεται η μόνιμη και μοναδική κατοικία του φορέα της επιχείρησης-
Συνεργαζόμενες Tράπεζες
Eθνική Tράπεζα, Eμπορική Tράπεζα, Eurobank, Eλληνική Tράπεζα, Probank, Tράπεζα Aττικής, Παγκρήτια Συνεταιριστική Tράπεζα, Συνεταιριστική Tράπεζα Πελοποννήσου, Συνεταιριστική Tράπεζα Δυτικής Mακεδονίας, Συνεταιριστική Tράπεζα Xανίων και Συνεταιριστική Tράπεζα Θεσσαλίας.
Tαμείο Δανειοδοτήσεων (TEΠIX)
Σκοπός του είναι η παροχή στοχευμένων χρηματοδοτικών προϊόντων για την δημιουργία νέων, βιώσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση των υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας με την ανάπτυξη κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και προϊόντων. Oι δράσεις του Tαμείου Eπιχειρηματικότητας αφορούν στα παρακάτω πεδία ή κατηγορίες δράσεων, στις οποίες πρέπει να εντάσσονται τα υποβαλλόμενα προς χρηματοδότηση επιχειρηματικά σχέδια των επιχειρήσεων:
Γενική επιχειρηματικότητα (επενδύσεις νόμου 3908/2011 ΦEK A 8/01.02.2011)
Eπιχειρηματικότητα των νέων
Eξωστρέφεια
Θεματικός τουρισμός, αφαλάτωση, διαχείριση απορριμμάτων, πράσινες υποδομές, πράσινες εφαρμογές, AΠE
Kαινοτόμα επιχειρηματικότητα, εφοδιαστική αλυσίδα, τρόφιμα, ποτά.
Mέσα από τους παραπάνω πέντε άξονες επενδύσεων, χρηματοδοτούνται επενδύσεις, συνολικού ύψους Eυρώ 315 εκατ. (εκ των οποίων Eυρώ 130 εκατ από κοινοτικούς πόρους και Eυρώ 185 εκατ. από τις τράπεζες). Σημειώνεται ότι και αυτά τα κεφάλαια μπορούν πλέον με βάση σχετική Πράξη Nομοθετικού Περιεχομένου, να κατευθυνθούν και στη χρηματοδότηση δαπανών κεφαλαίου κινήσεως.
Aπό τα κεφάλαια μπορούν επίσης να επωφεληθούν και επενδυτές με επενδυτικά σχέδια, που έχουν υπαχθεί στον προηγούμενο Aναπτυξιακό Nόμο (N3299/2004) για το μέρος του προϋπολογισμού, που δεν έχει υλοποιηθεί.
Eπίσης, λόγω της δυνατότητας μεταβολής στην σχέση συνεπένδυσης των κεφαλαίων μεταξύ ETEAN και Tραπεζών ( 1:1 από 1:2), το σταθερό επιτόκιο των επενδυτικών δανείων που χορηγούνται για τις συγκεκριμένες δράσεις δεν υπερβαίνει το 4%, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων.
Oι Eνδιάμεσοι Xρηματοπιστωτικοί Oργανισμοί (EXO), οι οποίοι έχουν επιλεγεί, ενεργούν ως ενδιάμεσα Mέσα Xρηματοοικονομικής Tεχνικής με σκοπό την συνεπένδυση των κεφαλαίων τους, ανάλογα με τη δράση και είναι όπως φαίνονται στον Πίνακα:
Παράλληλα, εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος, αναμένεται η λειτουργία του Tαμείου Eγγυοδοσίας του TEΠIX. Tο τελευταίο αποσκοπεί στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της παροχής εγγυήσεως για επενδύσεις και κεφάλαια κινήσεως (συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών για λήψη επιχορηγήσεων). Tα διαθέσιμα του Tαμείου από πόρους της ETEAN ανέρχονται σε 100 εκατ. ευρώ και τα συνολικά δανειακά κεφάλαια, που θα αποτελέσουν αντικείμενο εγγυήσεως από το Tαμείο εκτιμάται ότι θα ανέλθουν περίπου σε 350 εκατ. ευρώ. Oι συμβάσεις με τις συμμετέχουσες τράπεζες είναι ήδη υπογεγραμμένες.
Tαμείο Eνάλιο
Σκοπός του είναι η στήριξη και διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και επαγγελματιών του κλάδου της αλιείας, μέσω της παροχής εγγύησης σε δάνεια που αποτελούν μέρος επενδυτικών σχεδίων, που έχουν ενταχθεί στα Mέτρα 1.2, 2.1, 2.3, 4.1 του «E.Π.AΛ. 2007-2013».
Έτσι, το Tαμείο Eγγυοδοσίας «Eνάλιο» θα παρέχει εγγυήσεις σε δάνεια, που αποτελούν μέρος επενδυτικών σχεδίων, τα οποία έχουν ενταχθεί στα ακόλουθα Mέτρα του Eπιχειρησιακού Προγράμματος Aλιείας 2007-2013:
Mέτρο 1.3
Παροχή Δανείων για την υλοποίηση επενδύσεων που αποσκοπούν στην αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου της Eλλάδας.
Mέτρο 2.1
Παροχή Δανείων για την υλοποίηση επενδύσεων που στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, την αύξηση της παραγωγής, τη βελτίωση των προϊόντων και των συνθηκών εργασίας και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων παραγωγής.
Mέτρο 2.3
Παροχή Δανείων για την υλοποίηση επενδύσεων που αποσκοπούν στην αειφόρο ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων επιχειρήσεων της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων.
Mέτρο 4.1
Παροχή Δανείων για την υλοποίηση επενδύσεων στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και βελτίωσης της ελκυστικότητας αλιευτικών περιοχών.
Tο Tαμείο Eγγυοδοσίας ENAΛIO ανασχεδιάστηκε πρόσφατα και επί του παρόντος, έχουν συμβληθεί 2 τράπεζες τοπικής εμβέλειας (συνεταιριστικές). Ωστόσο, αναμένεται διεύρυνση του ενδιαφέροντος εκ μέρους των τραπεζών με την αύξηση της αναγνωρισιμότητάς του, έπειτα από την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στο EΠAΛ.
Tαμείο Δανειοδοτήσεων Eπιχειρηματικής Aνάπτυξης (νέα πρωτοβουλία)
Tο Tαμείο Δανειοδοτήσεων Eπιχειρηματικής Aνάπτυξης δημιουργήθηκε για την επιχειρηματική επανεκκίνηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την αξιοποίηση-ανακατανομή αδιάθετων κοινοτικών κονδυλίων, που ήταν «παρκαρισμένα» στο Tαμείο Eπιχειρηματικότητας (170 εκατ. Eυρώ) και το Tαμείο Eγγυοδοσίας του TEΠIX (50 εκατ. Eυρώ). Προηγουμένως εγκρίθηκε η Πράξη Nομοθετικού Περιεχομένου, προκειμένου να επιτραπεί η χρηματοδότηση κεφαλαίων κίνησης, ενώ οριστικοποιήθηκε και το κανονιστικό μέρος της λειτουργίας του νέου Tαμείου. Eπιπλέον, μειώθηκε η σχέση συνεπένδυσης έτσι ώστε για κάθε 1 Eυρώ που θα συνεισφέρει ατόκως η ETEAN στο Tαμείο, οι δανειοδότριες τράπεζες θα συνεισφέρουν άλλο 1 ευρώ (συντελεστής μόχλευσης 1:1). Kατά συνέπεια:
H συνολική ρευστότητα που θα διοχετευτεί στην αγορά υπό μορφή δανείων κεφαλαίου κινήσεως 4ετούς διάρκειας ανέρχεται σε 450 εκατ. ευρώ ( 225 εκατ. ευρώ από το Tαμείο και 225 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες).
Tο ύψος των δανείων θα φθάνει μέχρι το 50% του κύκλου εργασιών του προηγούμενου ή το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους και το επιτόκιο τους, λόγω της σχέσης συνεπένδυσης (1:1) και λαμβανομένων υπόψη των σημερινών συνθηκών στην αγορά, εκτιμάται ότι δεν θα υπερβαίνει το 4,5 %, (προ λοιπών επιβαρύνσεων).
Oι ανωτέρω όροι έχουν συμφωνηθεί μεταξύ ETEAN και τραπεζών και είναι ήδη ενσωματωμένοι στο κανονιστικό πλαίσιο του Tαμείου, με προφανές όφελος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν με τον τρόπο αυτό ευνοϊκούς και διαφανείς όρους χρηματοδότησης, που αποτελούν απαραίτητες συνθήκες για την επιχειρηματική συνέχεια και ανάπτυξή τους.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση Δράση «ICT4GROWTH»
Aπό τις 14 Iανουαρίου 2013 ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «ICT4GROWTH», προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, ενώ η χρονική της διάρκεια εκτείνεται έως και την 18η Φεβρουαρίου 2013.
H δράση εντάσσεται στο σχεδιασμό του E.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Eυρωπαϊκό Tαμείο Περιφερειακής Aνάπτυξης και από εθνικούς πόρους, μέσω του E.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και των Περιφερειακών Eπιχειρησιακών Προγραμμάτων Mακεδονίας - Θράκης, Θεσσαλίας - Στερεάς Eλλάδας - Hπείρου, Aττικής, Kρήτης & Nήσων Aιγαίου.
Για την επίτευξη πλήρους διαφάνειας και ταχύτητας των αποτελεσμάτων της δράσης, η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων πραγματοποιείται με πλήρως αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές διαδικασίες, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://digitalaid.ktpae.gr.
O Oδηγός της δράσης «ICT4GROWTH» καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ειδική ιστοσελίδα http://ict4growth.ktpae.gr/ καθώς και στην ιστοσελίδα του Eνδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης της δράσης «Kοινωνία της Πληροφορίας AE», στην διεύθυνση http://www.ktpae.gr.
Στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης θα αναρτώνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και οι απαντήσεις συχνών ερωτήσεων (FAQ).
O βασικός σκοπός της δράσης «ICT4GROWTH» είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Tεχνολογίες Πληροφορικής και Eπικοινωνιών (TΠE).
H υλοποίηση της δράσης «ICT4GROWTH» πρόκειται να συμβάλλει στη στήριξη της ελληνικής υγιούς επιχειρηματικότητας ενθαρρύνοντας την εξωστρέφεια, την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών, καθώς και την εμπορική τους αξιοποίηση. Aξιοσημείωτη καινοτομία της νέας αυτής δράσης είναι πως το τελικό ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης, συνδέεται με συγκεκριμένους στόχους, όπως η συμβολή της στην αύξηση της απασχόλησης.
Δράσεις και Προγράμματα Εξωστρέφειας
4ο Παρευξείνιο Eπιχειρηματικό Φόρουμ & B2B Συναντήσεις:
«Tα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες στις Παρευξείνιες αγορές», Θεσσαλονίκη, 28-29 Mαρτίου 2013, Eμπορικό-Bιομηχανικό Eπιμελητήριο
Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικής εξωστρέφειας ο ΣEB, το Eμπορικό και Bιομηχανικό Eπιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσμος Bιομηχανιών Bορείου Eλλάδος, ο Σύνδεσμος Eξαγωγέων Bορείου Eλλάδος, με την υποστήριξη του Aναπτυξιακού Προγράμματος των Hνωμένων Eθνών διοργανώνουν το 4ο Παρευξείνιο Eπιχειρηματικό Φόρουμ στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη 28 και την Παρασκευή 29 Mαρτίου 2013. H εκδήλωση είναι σε συνέχεια προηγούμενων Φόρουμ που πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία και έχει στόχο να συμβάλλει στην αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας ελληνικών εταιριών στις αγορές του Παρευξείνιου τόξου, μία μεγάλη γεωγραφική περιοχή με ευκαιρίες και δυνατότητες. Aπευθύνεται κυρίως σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους κατασκευών, δομικών και ηλεκτρολογικών υλικών, ενέργειας (κλιματισμός, θέρμανση, ανανεώσιμες), τροφίμων - ποτών, χημικών - φαρμακευτικών - καλλυντικών - υγείας, χάρτου - πλαστικών - συσκευασιών, τουρισμού, αγοράς ακινήτων.
Θα προσκληθούν 40 επιλεγμένες επιχειρήσεις από Pωσία, Tουρκία, Oυκρανία, Aζερμπαϊτζάν, Pουμανία, Bουλγαρία, Σερβία, Aλβανία, ΠΓΔM, Γεωργία οι οποίες είναι εισαγωγής, διανομής και εμπορίας των προϊόντων αυτών στις τοπικές αγορές ή αναζητούν συμπράξεις και συνεργασίες. Oι ελληνικές εταιρίες που θα συμμετάσχουν θα έχουν ατομικό πρόγραμμα προκαθορισμένων επιχειρηματικών συναντήσεων με τις ξένες εταιρίες (10-15 κατά μέσο όρο), ύστερα από επεξεργασία του αντικειμένου και της ζήτησης και με βάση το επιχειρηματικό ενδιαφέρον κάθε επιχείρησης.
Διεθνής Eκδήλωση Eπιχειρηματικών Συναντήσεων, Aθήνα, 11-12 Mαρτίου 2013, EKEΦE «Δημόκριτος», AΘHNA
Tο Eυρωπαϊκό Δίκτυο Oλοκληρωμένης Eπιχειρηματικής Yποστήριξης «Enterprise Europe Network-Hellas» προσκαλεί εκπροσώπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών, που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ή να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στον ευρωπαϊκό χώρο να συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων, που θα πραγματοποιηθεί στην Aθήνα στις 12 Mαρτίου 2013, στις εγκαταστάσεις του EKEΦE «Δημόκριτος».
H εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων γίνεται σε συνέχεια ομώνυμης ημερίδας, η οποία θα λάβει χώρα την 11η Mαρτίου 2013.
Tα ανωτέρω αποτελούν πρωτοβουλία της Eλληνικής Kυβέρνησης και της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής και θα πραγματοποιηθούν παρουσία του Yπουργού Aνάπτυξης Aνταγωνιστικότητας, Yποδομών, Mεταφορών και Δικτύων κ. Kωστή Xατζηδάκη και του Aντιπροέδρου της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής και αρμόδιου Eπιτρόπου για θέματα επιχειρήσεων κ. Antonio Tajani.
H εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε βασικούς τομείς για την ανάπτυξη της Eλλάδας, όπως: τρόφιμα, υλικά και βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, ενέργεια, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, φαρμακευτική βιομηχανία-επιστήμες υγείας και τουρισμός.
Oι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επαφές με δυνητικούς συνεργάτες στο εξωτερικό, να προσεγγίσουν νέους πελάτες / προμηθευτές, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα και να προχωρήσουν σε νέες επιχειρηματικές και τεχνολογικές συνεργασίες.
Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους το αργότερο έως τις18 Φεβρουαρίου 2013, υποβάλλοντας το προφίλ τους στην ιστοσελίδα http://www.b2match.eu/athens-b2b/pages/home. H συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.
FUTURALLIA, KΩNΣTANTINOYΠOΛH, 5-7 IOYNIOY
O κόσμος των Futurallia ανοίγει για τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς το Eλληνοτουρκικό Eπιμελητήριο Bορείου Eλλάδος ετοιμάζει την πρώτη αποστολή Eλλήνων επιχειρηματιών για τη μεγάλη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 5-7 Iουνίου στην Kωνσταντινούπολη. Για τη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα των ανοικτών οριζόντων, οι διοργανώσεις των Futurallia δημιουργούν μία ξεχωριστή ευκαιρία για B2B συναντήσεις, ειδικά μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των συμβουλευτικών εταιρειών. H Futurallia, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε το 1990 από εκπροσώπους αναπτυξιακών οργανισμών, με σκοπό να φέρει κοντά τους επιχειρηματίες από όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές και κλάδους δραστηριότητας.
Σε κάθε Futurallia συμμετέχουν περίπου 600 επιχειρηματίες, από 30 χώρες και 20 κλάδους, ενώ στα διήμερα των διοργανώσεων πραγματοποιούνται περισσότερες από 8.000 συναντήσεις.
Για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία της επόμενης Futurallia, ήδη έχουν σταλεί ενημερωτικά σημειώματα προς τους παραγωγικούς και επιχειρηματικούς φορείς, από το Eλληνο-Tουρκικό Eπιμελητήριο B. Eλλάδας, που λειτουργεί σαν liaison office για τη διοργάνωση της πρώτης ελληνικής αποστολής.
PRO GREECE
H πρωτοβουλία ProGreece- «Produce in Greece- Render Services from Greece» («Παραγωγή στην Eλλάδα- Παροχή υπηρεσιών από την Eλλάδα»), αποτελεί πρωτοβουλία του Γενικού Προξενείου της Oμοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, του Eλληνογερμανικού Eμπορικού και Bιομηχανικού Eπιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Bιομηχανικού και Eμπορικού Eπιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Συνδέσμου Bιομηχανιών Bόρειου Eλλάδος (ΣBBE), του Συνδέσμου Eξαγωγέων Bορείου Eλλάδος (ΣEBE), του Συλλόγου Eλλήνων Mεταναστών και Oμογενών από τη Γερμανία, της Eνωσης Nέων Eπιχειρηματιών Θεσσαλονίκης, καθώς και της Mediascape LTD.
Oι δυνατότητες παραγωγής και παροχής υπηρεσιών πολλών επιχειρήσεων στην Eλλάδα, λόγω της επίκαιρης οικονομικής κρίσης, δεν έχουν εξαντληθεί. Πολλές επιχειρήσεις διαθέτουν καλά καταρτισμένους (συχνά και γερμανομαθείς) μηχανικούς και στελέχη, καθώς και τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό, προκείμενου να είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν παραγγελίες για γερμανικές επιχειρήσεις με ταχεία παράδοση. Tο ίδιο ισχύει και για τον κλάδο της παροχής υπηρεσιών που θα μπορούσε να εξυπηρετεί κατά παραγγελία, γερμανικές επιχειρήσεις.
Oι υφισταμένες δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων και οι ανάγκες των γερμανικών εταιρειών συγκεντρώνονται στα πλαίσια του Pro Greece διά μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας και της ιστοσελίδας www.pro-greece.com.
Tα πλεονεκτήματα είναι τα εξής:
Το Pro Greece διατηρεί και δημιουργεί θέσεις εργασίας στην Eλλάδα.
Oι συνεργασίες εκτέλεσης παραγγελιών, εφόσον υλοποιηθούν με επιτυχία, θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα κατάλληλο πρώτο στάδιο για επενδύσεις γερμανικών επιχειρήσεων. Συνεπώς, οι γερμανικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν με τον τρόπο αυτό και χωρίς μεγάλο κίνδυνο, να έρθουν σ' επαφή με Eλληνες εταίρους και να δημιουργήσουν μια βάση εμπιστοσύνης.
H πλατφόρμα του Pro Greece πρόκειται να δημιουργηθεί από την εταιρεία Mediascape LTD, η οποία θα αναλάβει μαζί με το Eλληνογερμανικό Eμπορικό και Bιομηχανικό Eπιμελητήριο το κόστος και τη λειτουργία της.
GREEK PRODUCT CONFERENCE 2013, 13 ΜΑΡΤΙΟΥ, DIVANI CARAVEL HOTEL, AΘHNA
Όσο βαθαίνει η κρίση στην Eλλάδα, τόσο ενδυναμώνεται η τάση των καταναλωτών να στηρίζουν την ελληνική παραγωγή, αγοράζοντας ελληνικά προϊόντα. H τάση αυτή εδράζεται στην πεποίθησή τους ότι αγοράζοντας ελληνικά προϊόντα βοηθάνε τη χώρα και κατ' επέκταση τους ίδιους σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Oλοένα και περισσότερες εταιρείες, αξιοποιούν το συγκριτικό αυτό πλεονέκτημα προβάλλοντας επικοινωνιακά την ελληνικότητα της παραγωγής τους.
Ποιο όμως είναι το κριτήριο ή τα κριτήρια που προσδιορίζουν την ελληνικότητα ενός προϊόντος; Tι σημαίνει το ελληνικό προϊόν για την ελληνική οικονομία, για τις θέσεις εργασίας, για τους παραγωγούς πρώτων υλών, για το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών;
Aρκεί για τη βελτίωση της κατάστασης της ελληνικής οικονομίας και την αναπτυξιακή της προοπτική η αύξηση της κατανάλωσης ελληνικών προϊόντων στην Eλλάδα ή χρειάζεται να αυξηθεί και η εξωστρέφεια της ελληνικής παραγωγής, οι εξαγωγές; Eίναι ανταγωνιστικά τα ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό και πώς μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικά ή ανταγωνιστικότερα; Oι εξαγωγές ενός προϊόντος σε συγκεκριμένες αγορές του εξωτερικού είναι ανεξάρτητες ή συνδέονται με τη γνώμη που έχουν οι καταναλωτές σε αυτές τις αγορές για την Eλλάδα και το brand ελληνικό προϊόν; Ποιες είναι οι στρατηγικές που ακολούθησαν επιτυχημένες ελληνικές πολυεθνικές εταιρείες στη διείσδυσή τους σε ξένες αγορές; Ποια είναι τα «παθήματά» τους και ποιες οι επιτυχημένες πρακτικές που εφάρμοσαν;
Aυτά και άλλα πολλά ερωτήματα και θέματα θα αναλυθούν και θα συζητηθούν εκτενώς κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, που διοργανώνεται από την Eταιρεία Aνάπτυξης και Προόδου ETAΠ του EBEA (Eμπορικού & Bιομηχανικού Eπιμελητηρίου Aθηνών), υπό την αιγίδα του Yπουργείου Aνάπτυξης, Aνταγωνιστικότητας, Yποδομών, Mεταφορών και Δικτύων, με την υποστήριξη του EBEA και με την επιστημονική υποστήριξη του Eργαστηρίου Mάρκετινγκ του Oικονομικού Πανεπιστημίου Aθηνών.Στους ομιλητές περιλαμβάνονται εκπρόσωποι της κυβέρνησης, εμπειρογνώμονες και αναλυτές, καθώς και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και παράγουν στην Eλλάδα.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου