Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013

Η απάντηση των ΙΕΚ ΞΥΝΗ


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ Α.Ε.», και δ.τ. «ΤΟΠΙΚΟ − ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Ι.Ι.Ε.Κ.» με αριθμό Μητρώου 56961/02/Β/04/23 που εδρεύει στο Δήμο Πειραιώς, επί της οδού Φίλωνος 39 και εκπροσωπείται νόμιμα
ΠΡΟΣ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ1. Ως καλώς γνωρίζετε την 29η Ιανουαρίου 2013 κληθήκαμε ενώπιον σας προς παροχή έγγραφων διευκρινίσεων, εν όψει του γεγονότος ότι «σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΠ/16558/29.8.2012 εισήγηση της επιτροπής που συστήσατε, απαρτιζομένης από τους κκ. Αθανάσιο Βασίλαινα, τον Ιωάννη Δελημάρη, τον Αντώνη Μπράβο και τον κ. Γεώργιο Λωρίτη, με έργο τη διερεύνηση της βασιμότητας καταγγελιών ανταγωνιστών μας, η από 20-08-2004 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., με την οποία εγκρίθηκε η μεταβίβαση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας από την ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΠΕ στην εταιρεία μας (ΣΤ/14240/20-08-2004, ΦΕΚ 1359/τΒ/3-9-2004) έχει εκδοθεί παράνομα και πρέπει να ανακληθεί».
Ομοίως γνωρίζετε καλώς, ότι το πόρισμα της ανωτέρω επιτροπής επικαλείται για την εισήγηση της ανάκλησης εγκρίσεως μεταβιβάσεως της αδείας μας δύο λόγους, ήτοι ότι: (1) Η απόφαση έγκρισης της μεταβίβασης της άδειας Ι.Ε.Κ ΞΥΝΗ ελήφθη από τον Πρόεδρο του Ο.Ε.Ε.Κ. και όχι από το Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. (2) Ο ισολογισμός της ΙΕΚ ΞΥΝΗ Ε.Π.Ε, που υπεβλήθη το 2004 στον Ο.Ε.Ε.Κ δεν ήταν νόμιμος, επειδή έφερε υπογραφή μόνο του Διαχειριστή της Ε.Π.Ε. και όχι και του λογιστή.

2. Δια της παρούσας εξώδικης δηλώσεώς μας σας γνωστοποιούμε ότι και οι δύο επικαλούμενοι λόγοι είναι ΨΕΥΔΕΙΣ, δεδομένου ότι:
Α. Από τα ενυπάρχοντα στον φάκελο στοιχεία αποδεικνύεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Ε.Ε.Κ., με το υπ’ αρ. 22/19-08-04 πρακτικό του (ΣΤ/14240/20.8.2004, ΦΕΚ Β1359/2004) ενέκρινε την μεταβίβαση της άδειας του ΙΕΚ ΞΥΝΗ. Η Επιτροπή εδώ συνειδητά πλαστογραφεί την πραγματικότητα, επιχειρώντας να βλάψει την εταιρεία μας και να εξυπηρετήσει αλλότρια συμφέροντα. Την καταγγελία έκανε το ΙΕΚ ΑΚΜΗ.
Β. Οι διατάξεις, που ισχύουν για την έγκριση μεταβίβασης των αδειών ΙΕΚ, προβλέπουν υποβολή ισολογισμού, που θα φαίνεται το ενεργητικό και παθητικό της εταιρείας, πράξη στην ποία προέβη η ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΠΕ αδιαμφισβήτητα.
Γ. Εξάλλου σύμφωνα με την απόφαση 111/1992 (ΠΟΛ 3/01992) Ερμηνευτική Εγκύκλιο του άρθρου 29 ΠΔ 186/92, άρθρο 29 παρ.3.2 εδ.γ΄ «παραβάσεις αναφορικά με την υπογραφή του ισολογισμού, πέρα από το διοικητικό πρόστιμο, δεν ασκούν επίδραση στο κύρος των βιβλίων».
Δ. Τέλος, το άρθρο 30 παρ. 1 Π.Δ. 186/1992 υπαγορεύει: «Το κύρος και η αξιοπιστία των βιβλίων και στοιχείων του κώδικα δεν θίγεται από την διαπίστωση παρατυπιών ή παραλείψεων».
Προς απόδειξη δε των ανωτέρω επισυνάπτουμε συνημμένη στην παρούσα την από 04-02-2013 γνωμοδότηση του Δικηγόρου, ΔΝ του Πανεπιστημίου Αττικής κ. Αλέξανδρου Σπυρίδωνος.

3. Κατόπιν των ανωτέρω ασύστολων ψευδών και συνειδητών στρεβλώσεων της πραγματικότητας εκ μέρους της συσταθείσας επιτροπής σας γνωστοποιούμε ότι η εταιρεία μας έχει καταμηνύσει τα μέλη αυτής για απόπειρα απατηλής πρόκλησης βλάβης, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί η υπ’ αριθμ. Γ2013/34 ποινική δικογραφία σε βάρος τους.

Επί πλέον τα ανωτέρω γνωστοποιήσαμε δια της από 04-02-2013 επιστολής μας στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Αντώνιο Σαμαρά, στον Υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, σε αρχηγούς κομμάτων και σε άλλα πολιτικά – θεσμικά πρόσωπα.

4. Εν όψει των ανωτέρω σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι η υπό στοιχεία ΓΠ/16558/29.8.2012 εισήγηση της επιτροπής σας είναι παράνομη, δεδομένου ότι αφ’ ενός μεν δεν χωρεί ανάκληση έγκρισης μεταβίβασης αδείας, αφ’ ετέρου η επιτροπή σας εισηγείται ψευδή γεγονότα και καταλήγει σε παράνομα συμπεράσματα. Σημειώνουμε ότι κατά την τελευταία τριετία η εταιρεία μας έχει καταβάλει στο δημόσιο ταμείο φόρους συνολικού ποσού 10.000.000 ευρώ.
Επί πλέον αν υιοθετήσετε την παράνομη εισήγηση της επιτροπής θα προκληθεί τεράστιο κοινωνικό ζήτημα, δεδομένου ότι σε μια περίοδο που καλπάζει η ανεργία θα απωλέσουν την εργασία τους 1.000 εργαζόμενοί μας και συγχρόνως θα μείνουν 3.500 σπουδαστές επαγγελματικά μετέωροι.
Ως εκ τούτου σας ΚΑΛΟΥΜΕ να λάβετε υπόψη τα ανωτέρω, να τηρήσετε τη νομιμότητα και να μην ανακαλέσετε την έγκριση μεταβίβασης της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας ΙΕΚ, η οποία έλαβε χώρα νομίμως μεταξύ της ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΠΕ και της εταιρείας μας προ 9 ετών (ΣΤ/14240/20-08-2004, ΦΕΚ 1359/τΒ/3-9-2004).
Επί πλέον σας ΔΙΕΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ότι η ανάκληση της ανωτέρω έγκρισης μεταβίβασης της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας ΙΕΚ δεν συνεπάγεται ακυρότητα της ιδίας της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας ΙΕΚ, η οποία είναι αδιαμφισβήτητα νόμιμη και υπαρκτή και η οποία, αν παρανόμως ανακαλέσετε την έγκριση μεταβίβασης, πρέπει να επιστραφεί στη δικαιοπάροχό της, δηλαδή στην εταιρεία ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΠΕ.

Τέλος, ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ την αυτοπρόσωπη εμφάνισή μας ενώπιον σας προς παροχή κάθε αναγκαίας διευκρίνισης, διορίζουμε δε πληρεξούσιο δικηγόρο και αντίκλητό μας το δικηγόρο Αθηνών Μιχάλη Α. Δημητρακόπουλο, κάτοικο Αθηνών, οδός Ραγκαβή αρ. 85 και του παρέχουμε την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να μας εκπροσωπεί και να διορίζει και άλλους δικηγόρους προς ευόδωση της παρούσας υποθέσεώς μας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου