Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,                                                            
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

                                                                                   
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ»


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο  Διαγωνισμός «Καινοτομία  – Νέα Επιχειρηματική Ιδέα» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») της 
Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (εφεξής η «Διοργανώτρια») έχει ως αντικείμενο νέες 
πρωτότυπες και καινοτόμες ιδέες / προτάσεις, οι οποίες αφορούν τις «Θεματικές Ενότητες» 
όπως αυτές ορίζονται παρακάτω.


Στόχος του διαγωνισμού είναι να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις πρωτότυπες ιδέες που
συμβάλουν στην ανάπτυξη πρωτοπόρων συστημάτων και εφαρμογών βασισμένων σε νέες 
τεχνολογίες, στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό προϊόντων 
και υπηρεσιών, στην εξάπλωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών αλλά και στην δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε παραδοσιακούς τομείς 
όπως το εμπόριο ή ο δευτερογενής τομέας με χρήση καινοτόμων συστημάτων ή με παροχή 
επιπλέον σύγχρονων υπηρεσιών.

Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων
συμμετοχής των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, καθώς και της 
διαδικασίας μέσω της οποίας θα αναδειχθούν νικητές και διακριθέντες στο πλαίσιο του 
Διαγωνισμού.


Α. Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

1) Κάθε συμμετέχων οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους του παρόντος πριν 
την εγγραφή και την υποβολή της πρότασης του.
2) Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων 
ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού και τη σχετική δέσμευση των 
συμμετεχόντων.
3) Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό πραγματοποιείται με την αποστολή μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται 
παρακάτω.
4) Η υποβολή προτάσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα, με 
εξαίρεση τη δυνατότητα χρήσης διεθνών όρων όπου αυτοί απαιτούνται.
5) Απαγορεύεται η αναφορά προσωπικών στοιχείων στον τίτλο και στην περιγραφή 
της πρότασης στα συνημμένα αρχεία  (εκτός της φόρμας με τα προσωπικά στοιχεία)  
που υποβάλλεται στον διαγωνισμό. Κάθε τέτοια αναφορά στοιχείων θα έχει ως 
συνέπεια τον αποκλεισμό της πρότασης από το Διαγωνισμό.6) Στο Διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι νόμιμα 
μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, Κύπριος ή άλλος κοινοτικός υπήκοος ή Έλληνας του 
εξωτερικού, 18 ετών και άνω (έως 30 ετών) κατά την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προτάσεων.
7) Οι συμμετέχοντες φέρουν πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν 
άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους καθώς και των 
δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.
8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό ατομικά ή 
ομαδικά. Στην περίπτωση ομαδικής συμμετοχής θα πρέπει να δηλώνεται ο 
εκπρόσωπος της ομάδας, ο οποίος θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας, 
καθώς και τα λοιπά μέλη της, στο σύνολο έως πέντε (5). Για την δήλωση των 
προσωπικών στοιχείων των μελών της ομάδας, ο εκπρόσωπος αυτής εγγυάται ότι 
έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση έκαστου εξ αυτών για το 
σκοπό του Διαγωνισμού, την οποία και θα θέτει στη διάθεση της Διοργανώτριας 
όποτε αυτή του ζητηθεί.
9) Η Διοργανώτρια δύναται σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού να ζητήσει τα 
σχετικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια παραμονής κλπ) για τη 
διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους 
παραπάνω όρους.
10) Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης η Διοργανώτρια δε φέρει ουδεμία ευθύνη, 
διατηρεί δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του 
Διαγωνισμού.
11) Κάθε φυσικό πρόσωπο ή ομάδα συμμετέχει σε μια και μόνο Θεματική ενότητα με 
μια και μόνο πρόταση.
12) Προτάσεις οι οποίες περιέχουν παράνομο ή ανήθικο υλικό αποκλείονται από το 
Διαγωνισμό. 
13) Στο Διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν : οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, 
τα μέλη των επιτροπών του Διαγωνισμού καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς 
μέχρι 2ου βαθμού των προαναφερομένων.
14) Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο 
του Διαγωνισμού δε θα επιστρέφεται σε κάθε περίπτωση.
15) Τυχόν κόστος προετοιμασίας των προτάσεων που υποβάλλονται στο Διαγωνισμό 
επιβαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες.


Β. ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ –ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ   

1) Κάθε συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι η πρόταση που έχει καταθέσει στον 
Διαγωνισμό, υποβάλλεται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού 
και είναι πρωτότυπη και καινοτόμα.
2) Κάθε συμμετέχων φέρει αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι της Διοργανώτριας 
και παντός τρίτου για την πρόταση που υποβάλει και για την ακρίβεια των 
στοιχείων που δηλώνει. 
3) Κάθε συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι η πρόταση που υποβάλλει έχει 
παραχθεί από τον ίδιο και ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και ότι διατηρεί κάθε 
δικαίωμα χρήσης, διάθεσης και εκμετάλλευση της. Κάθε συμμετέχων εγγυάται 
επίσης ότι η πρόταση δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα 
δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα ή το 
εξωτερικό, άλλως ότι είναι δικαιούχος ή/και ότι έχει αποκτήσει νομίμως τα πάσης 
φύσεως δικαιώματα, όπως, ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων 
προσώπων και όλες τις νόμιμες άδειες που συνδέονται ή χρησιμοποιήθηκαν για την 
παραγωγή πρότασης που κατατίθεται στον Διαγωνισμό. 4) Κάθε συμμετέχων αναγνωρίζει ότι υποχρεούται να αναδέχεται και αναλαμβάνει να 
αναδέχεται οποιαδήποτε αξίωση προβληθεί κατά της Διοργανώτριας και να 
απαλλάξει τη Διοργανώτρια και τους υπαλλήλους και αντιπροσώπους της και τα 
μέλη των Επιτροπών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, κάθε είδους έξοδα και 
δαπάνες ή απαιτήσεις τρίτων που τυχόν προέλθουν από παραβάσεις των Όρων του 
Διαγωνισμού ή δικαιωμάτων τρίτων, όπως, ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας.
5) Κάθε ανακοίνωση αναφορικά με το διαγωνισμό αναρτάται αποκλειστικά  και μόνο 
στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησης του στην 
εν λόγω ιστοσελίδα και σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύει κάθε τυχόν άλλης 
παρασχεθείσας ενημέρωσης της Διοργανώτριας προς τους συμμετέχοντες (π.χ. 
μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, επιστολής, κλπ)
6) Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση να τροποποιήσει 
τους όρους του Διαγωνισμού ή να αναβάλει τη διαδικασία σε κάθε φάση του ή να 
ματαιώσει το διαγωνισμό, προβαίνοντας εκ των υστέρων σε σχετικές ανακοινώσεις 
στο δικτυακό τόπο www.neagenia.gr και χωρίς ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων 
στον Διαγωνισμό ή οιουδήποτε τρίτου.
7) Η Διοργανώτρια δεν θα προβαίνει σε ουδεμία ανακοίνωση των στοιχείων των 
αξιολογητών, των βαθμών αξιολόγησης και κατάταξης των υποβληθεισών 
προτάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μετά το πέρας αυτού.

Γ. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται θα  πρέπει να αφορούν σε μια από τις παρακάτω 
Θεματικές Ενότητες :
1) Επιχειρηματικότητα στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
2) Υπηρεσίες στους τομείς του Περιβάλλοντος – Πολιτισμού – Αθλητισμού με χρήση 
νέων τεχνολογιών
3) Αγροτική επιχειρηματικότητα 
4) Γενικές επιχειρηματικές προτάσεις

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ως εξής :
Κατάθεση Επιχειρηματικού Σχεδίου : η κατάθεση της επιχειρηματικής ιδέας θα μπορεί να 
πραγματοποιηθεί από τις  15 Δεκεμβρίου 2012 έως 20 Ιανουαρίου 2013 και θα 
αποστέλλεται στο email kainotomia@neagenia.gr σε μορφή word.doc και PDF και έκτασης 
έως και 10 σελίδων. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά τα 
στοιχεία τους ή/και  τα στοιχεία  των υπολοίπων μελών της ομάδας τους στο  έντυπο 
υποβολής προσωπικών στοιχείων (θα σημειώνεται ποιος είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας 
από την ομάδα) και να την συμπεριλάβουν (εκτός του εγγράφου με το επιχειρηματικό 
σχέδιο και του αντίστοιχου PDF) ως συνημμένο έγγραφο.Στο κείμενο που θα περιλαμβάνει την επιχειρηματική ιδέα θα πρέπει να περιγράφεται η 
επιχειρηματική πρόταση και να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι παρακάτω ενότητες :
Τίτλος επιχειρηματικής πρότασης  (μια λέξη ή φράση που προσδιορίζει την 
πρόταση)
Στόχος της επιχειρηματικής ιδέας (σκοπός και χρήση του επιχειρηματικού πλάνου, 
υπηρεσίες ή/και προϊόντα που θα παρέχονται)
Σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών / προϊόντων (περιγραφή, τεχνολογία στην 
οποία θα στηριχθεί)
Βασικά στοιχεία καινοτομίας και πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό
(πώς διαφοροποιείται από τις υπάρχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες )
Αγορά και πιθανοί πελάτες στους οποίους απευθύνεται
Τρόποι παραγωγής / προμήθειας και τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της πρότασης
Τέλος, θα αποστέλλεται στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση,  e-mail με 
συνημμένα αρχεία το κείμενο της επιχειρηματικής ιδέας σε μορφή word.doc και  PDF
καθώς  και το έντυπο  υποβολής προσωπικών στοιχείων  και θα έχει ως θέμα «ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ».

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από επιστημονική επιτροπή  και θα πραγματοποιηθεί 
μετά τη λήξη της υποβολής προτάσεων.
Οι συμμετέχοντες των οποίων θα διακριθεί η επιχειρηματική τους πρόταση, θα μπορούν να 
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα 
και Ηράκλειο. Στο πρόγραμμα αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν την 
επιχειρηματική τους ιδέα, καθώς θα τους παρέχεται 4μηνη μηνιαία υποτροφία, 
επαγγελματικός χώρος πλήρως εξοπλισμένος, σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια από 
εξειδικευμένους συμβούλους, μαθήματα από ειδικούς καθηγητές καθώς και η παροχή 
δικτύωσης νέων δημιουργών μεταξύ τους αλλά και με δυνητικούς επενδυτές ή και 
συνεργάτες. 

ΣΤ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Διαγωνισμός και οι όροι του Διαγωνισμού διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται 
από την Ελληνική Νομοθεσία. Οποιαδήποτε, προκύπτουσα από το Διαγωνισμό, διαφορά 
μεταξύ της Διοργανώτριας και των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό θα επιλύεται από τα 
αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, αφού προηγουμένως καταβληθεί από τα μέρη 
προσπάθεια φιλικής επίλυσης της με βάση την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τις 
ισχύουσες πρακτικές.0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου