Τετάρτη 20 Απριλίου 2011

Μήπως τελικά γίνονται προσλήψεις στο Δημόσιο;;;; Δείτε το Προεδρικό Διάταγμα!!


 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 34


Σύσταση θέσεων ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ).Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 22 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 28), όπως η παρ. 1 συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ Α΄ 180), β. του ν. 973/1979 (ΦΕΚ Α΄ 226) «Περί συστάσεως Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου», όπως ισχύει, γ. του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98), 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη ανώτατου ύψους 48.000 ευρώ κατά συνιστώμενη θέση η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΚΕΔ. 

3. Την υπ’ αριθμ. Δ 47/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στο γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» (ΚΕΔ) συνιστώνται τρεις (3) θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την υποστήριξη του έργου του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας.

Άρθρο 2

Η πρόσληψη στις θέσεις του προηγούμενου άρθρου γίνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΚΕΔ χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Οι αποδοχές του προσλαμβανόμενου προσωπικού θα καθορίζονται με πράξη του Διευθύνοντος Συμβούλου στα πλαίσια πάντοτε της μισθολογικής πολιτικής του δημόσιου τομέα. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό αποχωρεί αυτοδικαίως ταυτόχρονα με την αποχώρηση για  οποιονδήποτε λόγο του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚΕΔ χωρίς άλλη διαδικασία. Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις αυτές δε γεννά οιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση, ούτε προνόμιο ή προτίμηση.

Άρθρο 3

Το διάταγμα αυτό ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.


Αθήνα, 7 Απριλίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου