Σάββατο 6 Αυγούστου 2011

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Απάντηση σε ερώτηση με θέμα Διενέργεια Εισαγωγικού Διαγωνισμού Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘήνα, 25 Ιουλίου 2011  ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΣ:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ :
Βουλευτή κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη
Σε απάντηση της Ερώτησης, με αριθμό πρωτ. 18390124.6.11, που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, με Θέμα «Διενέργεια εισαγωγικού διαγωνισμού Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης»., σας γνωρίζουμε, τα ακόλουθα:

Με το ν.3966/2011, ενοποιήθηκε η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και η Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε μια ενιαία Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε. Σ.Δ.Δ.Α).

Αφού ολοκληρώθηκε η ενοποίηση των σχολών, θα ακολουθήσει κανονικά η προκήρυξη του εισαγωγικού διαγωνισμού, για την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Σχεδιάστηκε ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, ανταποκρινόμενο στις διοικητικές και οργανωτικές ανάγκες, γεγονός που αποτέλεσε τη βασική προϋπόθεση για την εκ νέου χρηματοδότηση της Σχολής από πόρους της Ευρωπάίκής "Ενωσης και ειδικότερα από το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα θεμελιώνεται το ειδικό καθεστώς που διέπει την ιεραρχική εξέλιξη των αποφοίτων της Ε. Σ.Δ.Δ.Α, διασφαλίζοντας την ταχύτερη ανέλιξη των στελεχών αυτών στα ανώτερα κλιμάκια της διοικητικής ιεραρχίας.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του Υ.Κ. διατηρούνται όλες οι ειδικές ρυθμίσεις πουδιέπουν το καθεστώς τους, όπως: ο εισαγωγικός βαθμός Β ο υπολογισμός του χρόνου φοίτησης στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α, ως πλεονάζων στο βαθμό Β" και η προσμέτρηση για τους αριστούχους ενός επιπλέον έτους στον βαθμό αυτό.

Επιπλέον, η αποφοίτηση από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. μοριοδοτείται κατά την κρίση για επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων με 180 μόρια. Δυνάμει των ανωτέρω καθίσταται εμφανές ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο προσωπικό με αυξημένα τυπικά προσόντα και εξειδικευμένες γνώσεις, όπως είναι κατεξοχήν οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., ως εκ τούτου συνάγεται, ότι λαμβάνεται ήδη μέριμνα για την αξιοποίηση των αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Το είδος, η φύση και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης που παρέχει η Ε. Σ.Δ.Δ.Α είναι διαφορετική από εκείνη των κάθε μορφής ιδρυμάτων, ανωτέρων ή ανωτάτων και έχει ως σκοπό τη δημιουργία στελεχών που Θα συμβάλλουν μεταξύ άλλων στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης και στην αύξηση της ικανότητας ανταπόκρισής της στις σύγχρονες ανάγκες, τα στελέχη δε αυτά προορίζονται να διακριθούν και να καταλάβουν θέσεις ευθύνης στους φορείς του δημοσίου.Εσωτερική Διανομή:
Γραφείο κ. Υφυπουργού

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου