Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013

Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι πληροφορίες για τη μετακίνηση υπαλλήλων

Με την έναρξη της διαδικασίας για τη μετακίνηση των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΔΕ, Διοικητικών Καθηκόντων), οι οποίοι είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα, το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι στην ιστοσελίδα του (www.asep.gr) αναρτήθηκαν όλες οι χρήσιμες πληροφορίες, οδηγίες και τα βήματα που πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι και φορείς.

Συγκεκριμένα, αναρτήθηκαν:α) Η υπ' αριθ. 1/2013 ανακοίνωση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 386/Β/21-2-2013).

β) Η υπ' αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/B.1.1/1/οικ.5724 εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της 25ης Φεβρουαρίου 2012, με θέμα "Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα", με τα συνημμένα σε αυτή Παραρτήματα:

- Πίνακας Κατανομής Θέσεων στους Φορείς Υποδοχής

- Πίνακας Φορέων Προέλευσης

- Πίνακες Δήμων και Υπουργείων

- Κριτήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Δικαιολογητικά/Πιστοποιητικά Απόδειξης

- Τίτλοι Γλωσσομάθειας- Τρόπος Απόδειξης

- Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης ΜΔ.ΔΕ.1

- Έντυπο Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης ΜΔ.ΔΕ.1

- Συμπληρωματικό έντυπο αίτησης για επιπλέον επιδιωκόμενες θέσεις.

γ) Αναλυτικές οδηγίες προς τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων προέλευσης των προς μετακίνηση υπαλλήλων, σχετικά με την παραλαβή και τον έλεγχο των αιτήσεων καθώς και με την κατάρτιση του ψηφιακού πίνακα συνδρομής κριτηρίων.

Τέλος, όπως επισημαίνεται από την Αρχή, μετά την παραλαβή του ψηφιακού πίνακα συνδρομής κριτηρίων από τους φορείς προέλευσης, το ΑΣΕΠ θα καταρτίσει τον ενιαίο Πίνακα Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης των υπαλλήλων, με βάση τον οποίο θα υλοποιηθεί η κινητικότητα του ανωτέρω προσωπικού στους φορείς υποδοχής της υπ' αριθ. 1/2013 ανακοίνωσης του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου