Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

Στις 29 Μαρτίου παύει να ισχύει ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων

Στις 29 Μαρτίου εκπνέει η διορία που έχουν λάβει κάποιοι επαγγελματίες και επιτηδευματίες προκειμένου να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής για τις πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών με τον παλαιό τρόπο, καθώς το υπουργείο Οικονομικών παρέτεινε τη σχετική προθεσμία που εξέπνεε στις 28 Φεβρουαρίου 2013.


Σύμφωνα με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρη δεδομένου ότι με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (1.1.2013), δημιουργήθηκε η υποχρέωση σε ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων, έκδοσης των αποδείξεων λιανικής με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών του, δόθηκε η δυνατότητα προμήθειας των σχετικών φορολογικών μηχανισμών για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών ή θεώρησης τους στις περιπτώσεις εξαιρέσεων από την υποχρεωτική χρήση των μηχανισμών αυτών (π.χ. φυσιοθεραπευτής), έως την 28 Φεβρουαρίου 2013, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία υπαγωγής των εν λόγω υπόχρεων στο νέο καθεστώς.

Ωστόσο δεδομένου ότι μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου δεν έχει επέλθει πλήρης προσαρμογή στις νέες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών όλων των προαναφερομένων υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, δεδομένων των πρακτικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά την προσαρμογή αυτή, η διορία της 28ης Φεβρουαρίου 2013 μετατίθεται το αργότερο έως την 29η Μαρτίου 2013. Ήτοι μέχρι την ως άνω ημερομηνία, οι εν λόγω υπόχρεοι μπορούν να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής για τις πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, με τον ίδιο τρόπο που τις εξέδιδαν με το προϊσχύσαν καθεστώς, των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου