Πέμπτη 5 Απριλίου 2012

Τι προβλέπει η έκθεση για τον ενεργειακό σχεδιασμό ως το 2050

Έως και 100% κάλυψη των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και επενδύσεις 45- 63 δισ. ευρώ σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και δίκτυα προβλέπει η έκθεση για τον ενεργειακό σχεδιασμό ως το 2050, που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.


Η έκθεση αναφέρει ότι η μείωση της ενεργειακής ζήτησης που παρατηρείται λόγω της οικονομικής κρίσης θα είναι προσωρινή και μακροπρόθεσμα, ιδιαίτερα στον τομέα του ηλεκτρισμού αναμένεται σημαντική αύξησή της. Εξετάζει τρία σενάρια για την εξέλιξη της ενεργειακής ζήτησης και τους τρόπους κάλυψής της τις επόμενες δεκαετίες, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την εκμετάλλευση πιθανών εγχώριων κοιτασμάτων για τα οποία, όπως αναφέρει, στην παρούσα φάση δεν είναι διαθέσιμα στοιχεία που θα επέτρεπαν εκτίμηση συγκεκριμένων επιπτώσεων στο ενεργειακό σύστημα της χώρας.

Το πρώτο σενάριο υποθέτει ότι συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι υφιστάμενες πολιτικές, το δεύτερο (Σενάριο «Μέτρων Μεγιστοποίησης ΑΠΕ») στοχεύει σε μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 60- 70 % και υποθέτει τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο επίπεδο του 100% στην ηλεκτροπαραγωγή, και το τρίτο (Σενάριο «Περιβαλλοντικών Μέτρων Ελαχίστου Κόστους», ΠΕΚ) έχει τις ίδιες παραδοχές με το προηγούμενο αλλά στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κόστους σε ανανεώσιμες πηγές. Το σωρευτικό ύψος επενδύσεων στον ηλεκτρισμό εκτιμάται από 45 δισ. ευρώ για το πρώτο σενάριο, 80 δισ. ευρώ για το δεύτερο και περίπου 63 δισ. για το τρίτο.

Σύμφωνα με την έκθεση, η μελλοντική εικόνα του ενεργειακού συστήματος όπως προκύπτει από τα δύο βασικά σενάρια (μεγιστοποίησης ΑΠΕ και ελαχιστοποίησης του κόστους) περιλαμβάνει τα εξής σημεία:

1. Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 60%- 70% έως το 2050 ως προς το 2005.

2. Ποσοστό 85- 100% ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, με την αξιοποίηση όλων των εμπορικά ώριμων τεχνολογιών.

3. Συνολική διείσδυση ΑΠΕ σε ποσοστό 60%- 70% στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2050.

4. Σταθεροποίηση της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης λόγω των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

5. Σχετική αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω εξηλεκτρισμού των μεταφορών και μεγαλύτερης χρήσης αντλιών θερμότητας στον οικιακό και τριτογενή τομέα. 

6. Σημαντική μείωση της κατανάλωσης πετρελαιοειδών.

7. Αύξηση της χρήσης βιοκαυσίμων στο σύνολο των μεταφορών στο επίπεδο του 31%- 34% μέχρι το 2050.

8. Αύξηση του μεριδίου του ηλεκτρισμού στις επιβατικές μεταφορές μικρής απόστασης (στο 45%) και σημαντική αύξηση του μεριδίου των μέσων σταθερής τροχιάς.

9. Σημαντικά βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση για το σύνολο του κτιριακού αποθέματος και μεγάλη διείσδυση των εφαρμογών ΑΠΕ στον κτιριακό τομέα.

10. Ανάπτυξη μονάδων αποκεντρωμένης παραγωγής και έξυπνων δικτύων.

Σε δηλώσεις του για το θέμα, ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γ. Παπακωνσταντίνου επισημαίνει ότι η ενέργεια αποτελεί κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη στη χώρα τα επόμενα χρόνια και προσθέτει: «Ο τομέας της ενέργειας καταλαμβάνει παγκόσμια πλέον ένα πολύ πιο κεντρικό σημείο σε όλες τις πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης. 

Και είναι από τους τομείς που τα επόμενα χρόνια, μπορεί να προσελκύσει νέες επενδύσεις και κεφάλαια, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να ενισχύσει την γεωστατική θέση και την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας. 

Κεντρικοί στόχοι της πολιτικής της κυβέρνησης είναι η διαφοροποίηση του ενεργειακού μίγματος, η σταδιακή απεξάρτηση από τον άνθρακα και η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η εκπλήρωση των στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου