Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012

Η Χρυσή Αυγή κατέθεσε πρόταση νόμου κατά του λαθρονομοσχεδίου


Η Χρυσή Αυγή, όπως είχε προαναγγείλει, κατέθεσε σήμερα Δευτέρα 9 Ιουλίου και ώρα 9 π.μ. πρόταση νόμου για την κατάργηση του νόμου 3838/2010, του περίφημου λαθρονομοσχεδίου Ραγκούση. Αναμένουμε την έλευση της συγκεκριμένης πρότασης νόμου, προς ψήφιση, από την Ολομέλεια της Βουλής, όπου και θα φανεί ξεκάθαρα ποιες πολιτικές δυνάμεις είναι αυτές, που έχουν εσκεμμένα μετατράψει την χώρα σε σκουπιδότοπο της Γης.
 
Επί της αρχής
Η Ελληνική κοινωνία πληρώνει πολύ ακριβά το κόστος του αντισυνταγματικού Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις»  που σε πρώτο επίπεδο τροποποιούσε αφενός το Νόμο 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» με την κατάργηση του δικαίου του αίματος και των αυστηρών προϋποθέσεων πολιτογράφησης και χορηγούσε αφετέρου δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε αλλοδαπούς. Σε  δεύτερο επίπεδο αποτέλεσε την αφορμή για αλλαγή πολιτικής στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την απάλειψη της προϋπόθεσης κτήσης του ελληνικού γένους των υποψηφίων στους διαγωνισμούς των Παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων. Θέμα δε τίθεται και για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας με την πρόσληψη αλλοδαπών, που απέκτησαν την Ελληνική υπηκοότητα με τις αντισυνταγματικές ρυθμίσεις του Νόμου 3838/2010.
Επειδή, το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμόν 350/2011 απόφαση του έκρινε, ότι τα άρθρα 1Α του Νόμου 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» και 14-21 και 24 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις»  αντίκεινται σε εννέα (9) άρθρα του Συντάγματος, ήτοι στα άρθρα 1, 4, 16, 21, 25, 51, 52, 102 και 108.
Επειδή το 90% των λαθρομεταναστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισέρχεται δια μέσου των Ελληνικών συνόρων ως αποτέλεσμα της πλήρους ανοχής του Ελληνικού Κράτους στην ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση, την οποία επιβραβεύει με την εκ των υστέρων νομιμοποίηση και την εύκολη απονομή ιθαγένειας, που έχουν δυσφημίσει την Ελλάδα παγκοσμίως ως μια χώρα πλήρους διαφθοράς σύμφωνα με εκθέσεις Διεθνών Οργανισμών, όπου η παρανομία επικροτείται.
Επειδή, έχει αλλοιωθεί η εθνική ομοιογένεια του σκληρού πυρήνα του Κράτους, ήτοι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και τίθεται θέμα συνταγματικής εκτροπής, διασάλευσης της δημόσιας τάξης και απειλής εθνικής ασφάλειας της Χώρας από τη στελέχωση των υπηρεσιών εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας  από Ελληνοποιημένους αλλοδαπούς μη έχοντες σχέση με το Ελληνικό γένος.
Για τους λόγους αυτούς η κοινοβουλευτική ομάδα του ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ – ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ καταθέτει πρόταση νόμου για την κατάργηση και τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, του Ν. 3838/2010 και τη νομοθετική απαίτηση για κτήση ελληνικού γένους ως απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή σε διαγωνισμούς Παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, φοίτηση στις εν λόγω Σχολές και σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας αντίστοιχα.

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Για την κατάργηση και τροποποίηση διατάξεων άρθρων του Ν.3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» και του Ν.3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» και για την υποχρέωση κτήσης ελληνικού γένους υποψηφίων Παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ Ν.3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας»
Άρθρο 1
Το άρθρο 1 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτός κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 και ισχύει (ΦΕΚ 217 Α΄) , αντικαθίσταται ως εξής:
«Ι. Με τη γέννηση
Άρθρο 1
Το τέκνο Έλληνα ή Ελληνίδας αποκτά από τη γέννησή του την Ελληνική Ιθαγένεια»
Άρθρο 2
Καταργούνται από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις του άρθρου 1Α  του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτός κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 και ισχύει (ΦΕΚ 217 Α΄). Ομοίως καταργείται κάθε διάταξη ή διοικητική πράξη εφαρμογής των πιο πάνω καταργούμενων διατάξεων, καθώς και κάθε διάταξη αντίθετη στο περιεχόμενο του παρόντος νόμου.
Άρθρο 3
Το άρθρο 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτός κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 και ισχύει (ΦΕΚ 217 Α΄) , αντικαθίσταται ως εξής:
«V. Με πολιτογράφηση
Άρθρο 5
Τυπικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης
1. Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση πρέπει:
α. Να είναι ενήλικος κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης.
β. Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα που τέλεσε εκ δόλου, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή τουλάχιστον έξι μηνών και ανεξαρτήτως χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, για εγκλήματα προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και τη διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά εγκλήματα, εγκλήματα με χρήση μέσων υψηλής τεχνολογίας, εγκλήματα περί το νόμισμα, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία (ν. 3625/2007, ΦΕΚ 290 Α΄) εγκλήματα συγκρότησης ή ένταξης ως μέλους σε εγκληματική οργάνωση κατά την έννοια του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα και εγκλήματα του άρθρου 187 Α του Ποινικού Κώδικα, αντίστασης κατά της αρχής, αρπαγής ανηλίκων, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κλοπής, ληστείας, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας, του νόμου περί μεσαζόντων, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήμισης, λαθρεμπορίας, εγκλήματα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες, την προώθηση μεταναστών που στερούνται τίτλου παραμονής στο εσωτερικό της Χώρας ή τη διευκόλυνση μεταφοράς ή προώθησής τους ή της εξασφάλισης καταλύματος σε αυτούς για απόκρυψη.
γ. Να μην τελεί υπό απέλαση ή άλλη εκκρεμότητα του καθεστώτος νόμιμης παραμονής του στη Χώρα.
δ. Να διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.
ε. Να κατέχει έναν από τους παρακάτω τίτλους νόμιμης διαμονής:
- δελτίο ή άλλον τίτλο διαμονής ομογενούς κάθε τύπου, εκτός από Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.
2. Αιτήσεις πολιτογράφησης αλλογενών αλλοδαπών, που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται από την προϊσχύουσα νομοθεσία. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, απαιτείται να πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης της παραγράφου 1 για να υποβληθεί σχετική αίτηση από αλλοδαπό και κάθε αντίθετη διάταξη ή διοικητική πράξη καταργείται.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ Ν.3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις»
Άρθρο 4
Καταργούνται από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις των άρθρων 14 έως 21 και του άρθρου 24 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α’). Ομοίως καταργείται κάθε διάταξη ή διοικητική πράξη εφαρμογής των πιο πάνω καταργούμενων διατάξεων, καθώς και κάθε διάταξη αντίθετη στο περιεχόμενο του παρόντος νόμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 5
Το ελληνικό γένος υποψηφίων στις Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στους σχετικούς διαγωνισμούς, φοίτησης στις εν λόγω Σχολές και επαγγελματικής σταδιοδρομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας. Η ισχύς της διατάξεως του  παρόντος άρθρου αρχίζει αναδρομικά από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και εντεύθεν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 6
Στους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ανατίθεται η έκδοση των αποφάσεων αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας από τα πρόσωπα, που την έλαβαν με τις αναδρομικά καταργημένες διατάξεις του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτός κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 και ισχύει (ΦΕΚ 217 Α΄) και του άρθρου 24 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α’)
Άρθρο 7
Στον Υπουργό Εσωτερικών εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ανατίθεται η έκδοση αποφάσεων παύσης από κάθε θέση συμβούλου ή άλλου αξιώματος, που συνδέεται με την ιδιότητα αυτή, προσώπων που εξελέγησαν με τις αναδρομικά καταργημένες διατάξεις των άρθρων 14 έως 21 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α’)
Άρθρο 8
Στον Υπουργό Εσωτερικών εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ανατίθεται η έκδοση απόφασης επανάληψης των Δημοτικών Εκλογών Νοεμβρίου 2010 στα εκλογικά τμήματα, όπου έγινε χρήση των ειδικών εκλογικών καταλόγων των αναδρομικά καταργημένων διατάξεων των άρθρων 14 έως 21 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α’)
Άρθρο 9
Στους Υπουργούς, στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται οι Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ανατίθεται η έκδοση αποφάσεων απολύσεως από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας των προσώπων, που εισήχθησαν στις Παραγωγικές Σχολές αυτών από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και εντεύθεν άνευ κτήσεως Ελληνικού γένους
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Ομοίως καταργείται και κάθε διάταξη αντίθετη στο περιεχόμενο του παρόντος νόμου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου