Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013

MIG: Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας – Τι πέτυχαν στο 6μηνο Vivartia-Attica-Υγεία

mig333
Η MIG επιτυγχάνει θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (κέρδη €11,1εκ έναντι ζημιών €1,6εκ το Α’ εξάμηνο του 2012).

  • Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου για το Α’ εξάμηνο του 2013 ανήλθαν στα €581,3εκ, παρουσιάζοντας οριακή ετήσια μείωση 3,6%, παρά τη βαθιά και παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας. Οι ενοποιημένες πωλήσεις για το Β’ τρίμηνο του 2013 ανήλθαν στα €313,2εκ έναντι €323,3εκ το Β’ τρίμηνο του 2012, με τον ετήσιο ρυθμό μείωσης των πωλήσεων να επιβραδύνεται σε τριμηνιαία βάση.
  • Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα €11,1εκ, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση έναντι ζημιών €1,6εκ στο Α’ εξάμηνο του 2012. Η βελτίωση οφείλεται στη συνεχιζόμενη αύξηση των μεριδίων αγοράς, στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, στη συνεχιζόμενη αποτελεσματική διαχείριση του κόστους και στη βελτιωμένη αποδοτικότητα. Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA, περιλαμβανομένων των εταιρειών συμμετοχών, ανήλθαν στα €4,0εκ έναντι ζημιών €7,6εκ το Α’ εξάμηνο του 2012.
  • Οι ενοποιημένες ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στα €139,7εκ, λόγω αναπροσαρμογής της αναβαλλόμενης φορολογίας ύψους €35εκ και ζημιών €22,8εκ από διακοπείσες δραστηριότητες, έναντι ζημιών €960,5εκ το Α’ εξάμηνο του 2012.
  • Η Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV) για το Α’ εξάμηνο του 2013 ανήλθε στα €1,23δισ ή €1,59 ανά μετοχή.
  • Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου, περιλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, ανήλθαν στα €177εκ ενώ σε επίπεδο μητρικής στα €100εκ. Οι οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς τον Όμιλο MIG ανήλθαν στα €130εκ στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2013 έναντι €146εκ στο τέλος του 2012.
  • Η δυναμική διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού, με στόχο τη μείωση του δανεισμού, αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, καθώς οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά €61εκ έναντι του 2012.
  • Η έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) (29.7.2013) καλύφθηκε συνολικά κατά €215εκ, εκ των οποίων ποσό €211,9εκ προήλθε από ανταλλαγή ομολογιών πρότερης έκδοσης της Εταιρείας (19.3.2010) και ποσό €3,1εκ αποτελεί νέα αντληθέντα κεφάλαια.
Η Marfin Investment Group (MIG) ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα για το Α’ εξάμηνο του 2013. Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν στα €581,3εκ έναντι €603,3εκ το Α’ εξάμηνο του 2012, καταγράφοντας οριακή μείωση 3,6% σε ετήσια βάση, παρά τη βαθιά και παρατεταμένη ύφεση της Ελληνικής οικονομίας. Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Β’ τριμήνου 2013 ανήλθαν στα €313,2εκ έναντι €323,3εκ το Β’ τρίμηνο του 2013, με τον ετήσιο ρυθμό μείωσης των πωλήσεων να επιβραδύνεται σε τριμηνιαία βάση .
Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το Α’ εξάμηνο του 2013 ανήλθαν στα €11,1εκ, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση έναντι ζημιών ύψους €1,6εκ το Α’ εξάμηνο του 2012. Η βελτίωση αποδίδεται στη συνεχιζόμενη αύξηση των μεριδίων αγοράς, στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, στη συνεχιζόμενη αποτελεσματική διαχείριση του κόστους (τα ενοποιημένα έξοδα διάθεσης και διοίκησης μειώθηκαν 14% σε ετήσια βάση) και στη βελτιωμένη αποδοτικότητα των επιχειρήσεων του Ομίλου. Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), περιλαμβανομένων των εταιρειών συμμετοχών, ανήλθαν στα €4,0εκ έναντι ζημιών €7,6εκ το Α’ εξάμηνο του 2012. Ο συνεχιζόμενος αποτελεσματικός περιορισμός του κόστους και η βελτίωση της αποδοτικότητας αποτελεί προτεραιότητα της Διοίκησης. Τα θετικά αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας αναμένεται να ενταθούν στα επόμενα τρίμηνα.
Η κερδοφορία του Ομίλου επηρεάστηκε αρνητικά από την αναπροσαρμογή της αναβαλλόμενης φορολογίας ύψους €35εκ (λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή των νομικών προσώπων από την 1η Ιανουαρίου 2103, σε 26% έναντι 20% προηγουμένως) και των ζημιών από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους €22,8εκ (έναντι ζημιών €32,2εκ το Α’ εξάμηνο του 2012). Οι ενοποιημένες ζημιές μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας για το Α’ εξάμηνο του 2013 ανήλθαν στα €139,7εκ, έναντι ζημιών ύψους €960,5εκ το Α’ εξάμηνο του 2012.
Η Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV) για το Α’ εξάμηνο του 2013 ανήλθε στα €1,23δισ (έναντι €1,30δισ το 2012), ή €1,59 ανά μετοχή (έναντι €1,68 το 2012), με την τιμή της μετοχής στο Χ.Α. να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount έναντι της καθαρής εσωτερικής αξίας (82% σύμφωνα με την τιμή κλεισίματος στις 29 Αυγούστου 2013).
Τα ταμειακά διαθέσιμα, περιλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, σε επίπεδο μητρικής για το Α’ εξάμηνο του 2013 ανέρχονται σε €100εκ και σε ενοποιημένη βάση σε €177εκ. Σημειώνεται ότι οι οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς τον Όμιλο MIG ανήλθαν στα €130εκ στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2013, έναντι €146εκ στο τέλος του 2012.
Παρά τη συνεχιζόμενη ύφεση της ελληνικής οικονομίας με τις συνακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα και την κατανάλωση, αρκετές από τις εταιρείες του Ομίλου κατέγραψαν σημαντική βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματά τους έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012.
  • Όμιλος Vivartia: ενίσχυσε τα μερίδια αγοράς στους κύριους τομείς δραστηριότητας και διατήρησε την ηγετική του θέση στην αγορά γάλακτος (μερίδιο αγοράς 33,4% στο φρέσκο γάλα) και κατεψυγμένων προϊόντων (μερίδιο αγοράς 62,1% στα κατεψυγμένα λαχανικά).
  • Όμιλος Attica: αύξησε τις πωλήσεις (3,9% ετησίως) καταγράφοντας αύξηση του μεταφορικού έργου (ετήσια αύξηση επιβατών 11,1%, φορτηγών οχημάτων 4,3% και Ι.Χ. οχημάτων 5,8%) ενώ περιόρισε σημαντικά τις ζημιές σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA (ζημιές €0,9εκ το Α’ εξάμηνο του 2013, μεταβολή κατά €9,8εκ ετησίως).
  • Όμιλος Υγεία: ενισχύθηκε σημαντικά η λειτουργική κερδοφορία EBITDA (αύξηση 40% ετησίως στα €15,5εκ το Α’ εξάμηνο του 2013) λόγω της βελτιωμένης αποδοτικότητας και της συνεχιζόμενης αποτελεσματικής διαχείρισης του κόστους.
Η διοίκηση του Ομίλου παραμένει προσηλωμένη στη δυναμική διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού με απώτερο στόχο τη μείωση του συνολικού δανεισμού. Το Α’ εξάμηνο του 2013 οι ενέργειες αυτές απέφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα καθώς ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά €61εκ έναντι του 2012. Η πλειοψηφία της ανωτέρω μείωσης του συνολικού δανεισμού προήλθε από τον Όμιλο Attica (€50εκ), μετά την ολοκλήρωση της πώλησης του πλοίου Superfast VI τον Απρίλιο του 2013. Επιπρόσθετα, η MIG ολοκλήρωσε επιτυχώς την πώληση των 2 κλινικών του ομίλου «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών Υγεία Α.Ε.» στην Κύπρο («ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ» το Μάρτιο 2013 και «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» τον Απρίλιο 2013), μειώνοντας την έκθεση του Ομίλου MIG στην Κύπρο, η οποία σήμερα περιορίζεται στην επένδυση στο ξενοδοχείο Hilton Λευκωσίας και τη μειοψηφική συμμετοχή ποσοστού 10% της Vivartia στη γαλακτοκομική εταιρεία «Χαραλαμπίδης-Κρίστης ΛΤΔ». Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εν λόγω εταιρειών αποτελεί ποσοστό περίπου 1% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του Ομίλου MIG.
Στις 29 Ιουλίου 2013 η MIG ανακοίνωσε ότι η έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) καλύφθηκε συνολικά κατά το ποσό των €215εκ, εκ του οποίου ποσό €3,1εκ αποτελεί νέα αντληθέντα κεφάλαια από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και ποσό €211,9εκ προήλθε από την ανταλλαγή ομολογιών έκδοσης της Εταιρείας την 19.3.2010 (άσκηση δικαιωμάτων προεγγραφής από τους ομολογιούχους). Με την εν λόγω ανταλλαγή ομολογιών η MIG πέτυχε την επέκταση του ορίζοντα ωρίμανσης των δανειακών υποχρεώσεών της κατά 5 έτη καθώς η ημερομηνία λήξης των νέων ομολογιών είναι το έτος 2020. Σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ, οι αδιάθετες ομολογίες δύνανται να διατεθούν και να καλυφθούν μέχρι την 15 Δεκεμβρίου 2013.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Ευθύμιος Μπουλούτας δήλωσε:
«Οι εταιρίες του Ομίλου MIG με γνώμονα τη διατήρηση και διεύρυνση των μεριδίων αγοράς και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών παράλληλα με τη βελτίωση της δομής του κόστους και της αποδοτικότητας, πέτυχαν σημαντική αύξηση της λειτουργικής τους κερδοφορίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 όπως αυτό φαίνεται από τα θετικά αποτέλεσμα EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε €11,1 εκ έναντι ζημιών €1,6 την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Η επιβράδυνση της μείωσης των πωλήσεων σε επίπεδο Ομίλου και η βελτίωση των αποτελεσμάτων αποτελούν ενθαρρυντική ένδειξη για το μέλλον. Για το αμέσως προσεχές διάστημα η MIG θα επικεντρώσει τις προσπάθειες της στην υλοποίηση του προγράμματος βελτίωσης της αποδοτικότητας και περαιτέρω ανάπτυξης των κύριων δραστηριοτήτων ταυτόχρονα με τη βελτιστοποίηση του ισολογισμού του Ομίλου».0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου