Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013

Προθεσμία ενός έτους για την αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών

kiriakos1000
Η 31η Δεκεμβρίου του 2014 τίθεται ως νέα προθεσμία, μέσα στην οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και η αναδιάρθρωση των δημοσίων υπηρεσιών, ύστερα από τροποποίηση που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο υπουργός Διοικητής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με το Ν. 4024/2011 «βάσει του αποτελέσματος της αξιολόγησης και το αργότερο έως 31.12.2013 ολοκληρώνεται η αναδιάρθρωση των δημοσίων υπηρεσιών, συντάσσονται νέα οργανογράμματα, καταργούνται υπηρεσιακές μονάδες περιορισμένου αντικειμένου ή αρμοδιοτήτων, μετακινείται ή μετατίθεται το προσωπικό αυτών και καταργούνται οργανικές θέσεις που πλεονάζουν». Μετά την τροποποίηση, που κατέθεσε σήμερα ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η προθεσμία αυτή παρατείνεται έως την 31 Δεκεμβρίου 2014.


Η εν λόγω τροποποίηση κατατέθηκε κατά τη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Στο νομοσχέδιο αυτό, όπως αρχικά είχε κατατεθεί στη Βουλή, είχε περιληφθεί διάταξη (άρθρο 10) που όριζε ότι οι προθεσμίες της παραγράφου του 4 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 παρατείνονται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των οργανικών μονάδων και του προσωπικού των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της αναδιάρθρωσης των δημοσίων υπηρεσιών. Κατά την επεξεργασία όμως του νομοσχεδίου στη διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή, οι βουλευτές είχαν ζητήσει από την κυβέρνηση να ορίσει καταληκτική ημερομηνία για την αξιολόγηση και την αναδιάρθρωση στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Την ίδια ώρα στη Βουλή έχουν διαβιβαστεί έγγραφες απαντήσεις δέκα υπουργείων για την πορεία αξιολόγησης των δομών και του προσωπικού. Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις αυτές, η αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί στις κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων, βρίσκεται όμως σε εξέλιξη η αξιολόγηση των δομών άλλων φορέων του δημοσίου. Ειδικά το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έχει απαντήσει δια του αρμοδίου υπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι σε όλα τα υπουργεία συγκροτήθηκαν Επιτροπές για την αξιολόγηση των δομών και των οργανικών τους μονάδων. Μέλη των επιτροπών αυτών επελέγησαν υπάλληλοι του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα με γνώση και εμπειρία σε θέματα οργάνωσης, με ικανότητες σύνθεσης, ανάλυσης, επικοινωνίας και ομαδικότητας. Ωστόσο, οι Επιτροπές πλαισιώθηκαν και από την υψηλού τεχνοκρατικού επιπέδου συνδρομή εμπειρογνωμόνων (coaches) από τις χώρες μέλη της ΕΕ, με τη συνεργασία της Task Force και της γαλλικής κυβέρνησης. Το έργο των ομάδων αυτό έχει επικυρωθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης και πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση δομών και άλλων φορέων του δημοσίου. Όπως διαβεβαιώνει ο κ. Μητσοτάκης η αξιολόγηση ενεργείται με κριτήρια αντικειμενικά και μεθοδολογία που ανέπτυξε η Ομάδα Συντονισμού του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης με τη συνεργασία εμπειρογνωμόνων της Γαλλικής Κυβέρνησης και της Task Force. Τα βασικά κριτήρια για την αναδιάρθρωση των δομών είναι:

• Η αξιολόγηση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων (κατά πόσο δημιουργεί προστιθέμενη αξία κάθε οργανωτική μονάδα)
• Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας των οργανωτικών μονάδων (εάν ο σχεδιασμός είναι ο βέλτιστος δυνατός)
• Η αξιολόγηση των διαδικασιών (κατά πόσο η εκάστοτε δομή επιτρέπει άμεση απόκριση στις απαιτήσεις των πολιτών)
• Η αξιολόγηση της συμβατότητας των δομών με τους στόχους, βάσει ποσοτικών δεδομένων για τις λειτουργικές δαπάνες, τη διαφάνεια στη δημοσιονομική διαχείριση και τη δυνατότητα μείωσης του κόστους.
• Η δυνατότητα κατάργησης ή και συγχώνευσης υπηρεσιακών μονάδων ή εποπτευόμενων φορέων που δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου