Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2011

Πρόγραμμα εξυγίανσης υπερχρεωμένων δήμων

Σε ισχύ τίθεται άμεσα το ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης των υπερχρεωμένων δήμων, για την περίοδο 2012-2014, με κύρια χαρακτηριστικά τις μετακινήσεις προσωπικού σε φορείς του δημοσίου και ΟΤΑ, καθώς και την απαγόρευση προσλήψεων ή και συμβάσεων εργασίας, όπως είχε προαναγγείλει ο υπουργός Εσωτερικών Χάρης Καστανίδης.


Το ειδικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τους κανόνες της πιστοληπτικής πολιτικής, τα μέτρα ελέγχου εσόδων, δαπανών και παρέχει το πλαίσιο για την ορθολογική διαχείριση των ΟΤΑ, για την εξάλειψη του προβλήματος της υπερχρέωσής τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά τη μία δημοτική περίοδο.


Η εφαρμογή του ειδικού προγράμματος περιλαμβάνει:


- Ρύθμιση των δανειακών υποχρεώσεών τους από χορηγηθέντα δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, βάσει σχετικής απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου και αντίστοιχες ρυθμίσεις άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.


- Διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων χρεών τους προς ιδιώτες,


- Πρόσβαση των ενταγμένων στο πρόγραμμα δήμων στον Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 263 του Ν. 3852/2010, μετά από απόφαση της Ελεγκτικής Επιτροπής που είναι αρμόδια για την υλοποίηση του προγράμματος, προς κάλυψη του κόστους επιτοκίου των δανείων τους και των χρεολυσίων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.


- Ισοσκέλιση του προϋπολογισμού τους, οικονομικού έτους 2012, με την εγγραφή σ΄ αυτόν του ποσού που αντιστοιχεί στο ύψος της διαφοράς εσόδων και δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και των χρεών τους.


- Μείωση του μισθολογικού τους κόστους, με μετατάξεις υπαλλήλων σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και ΟΤΑ.


- Παρακολούθηση και τεχνική υποστήριξη της εξέλιξης του δημοτικού ή περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος εξυγίανσης από την Ελεγκτική Επιτροπή.


- Περιορισμό των προσλήψεων κάθε μορφής συμβάσεων. Ο ακριβής αριθμός και το ποσοστό περιορισμού των προγραμματισμένων προσλήψεων θα αναγράφεται υποχρεωτικά στο πρόγραμμα εξυγίανσης και θα συναρτάται με την οικονομική κατάσταση του δήμου και την επάρκεια του υπάρχοντος προσωπικού.


- Διάθεση μέρους ή του συνόλου των εσόδων, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από ΣΑΤΑ, εκτός εκείνων που προορίζονται για έργα και εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών του δήμου, προς επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος εξυγίανσης.


- Διαβίβαση ετήσιων αναφορών προόδου του δήμου στην Ελεγκτική Επιτροπή.


Τέλος, στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης μπορούν να ενταχθούν δήμοι μετά από αίτησή τους, εφόσον οι ετήσιες υποχρεώσεις τους σε τοκοχρεολύσια, υπερβαίνουν το 20% των τακτικών εσόδων τους ή το συνολικό τους χρέος υπερβαίνει το σύνολο των τακτικών του εσόδων, συμπεριλαμβανομένης της ΣΑΤΑ, υπάρχει αδυναμία κατάρτισης ισοσκελισμένου προϋπολογισμού.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου