Παρασκευή 26 Αυγούστου 2011

Ο Όμιλος εταιρειών ΚΑΡΑΤΖΗ, ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματά του για το πρώτο εξάμηνο του 2011 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.


http://www.crete-exporters.com/content/icons/logo.karatzis2.jpg
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011

ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΚΑΡΑΤΖΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2011


Ο Όμιλος εταιρειών ΚΑΡΑΤΖΗ, ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματά του για το πρώτο εξάμηνο του 2011 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.


Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση της τάξεως του 15,4% και διαμορφώθηκε σε € 33,1 εκατ. έναντι € 28,7 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2010, γεγονός το οποίο αποδίδεται κατά κύριο λόγο στη σημαντική αύξηση των πωλήσεων διχτυών χορτοδεσίας, διχτυωτών σακιών και διχτυών κάλυψης στις διεθνείς αγορές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις διχτυών χορτοδεσίας διαμορφώθηκαν σε € 16,4 εκατ., αυξημένες κατά 22%, ενώ οι πωλήσεις διχτυωτών σακιών και διχτυών κάλυψης ανήλθαν σε € 12,7 εκατ., αυξημένες κατά 9,8%.

Η ανωτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών καθώς και η βελτίωση του μικτού περιθωρίου σε συγκεκριμένες προϊοντικές κατηγορίες οδήγησαν στην αύξηση των μικτών κερδών του Ομίλου, τα οποία ενισχύθηκαν συνολικά κατά 33,5% και διαμορφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2011 σε € 8,8 εκατ. έναντι € 6,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου ανήλθε σε 26,7% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 23,1% στο πρώτο εξάμηνο του 2010.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 36,7% στο πρώτο εξάμηνο του 2011 και διαμορφώθηκαν σε € 7,1 εκατ. έναντι € 5,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται τόσο στην προαναφερθείσα ενίσχυση του κύκλου εργασιών και του μικτού περιθωρίου κερδοφορίας, όσο και στη συγκράτηση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης του Ομίλου τα οποία αποτέλεσαν ποσοστό 10,6% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, έναντι ποσοστού 12% στο πρώτο εξάμηνο του 2010. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου ανήλθαν σε € 5 εκατ. έναντι € 3,2 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2010 σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 57,5%.

Σημειώνεται, ότι τα αποτελέσματα του Ομίλου επηρεάστηκαν από μη λειτουργικές συναλλαγματικές διαφορές από την αποτίμηση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων σε δολάρια ΗΠΑ. Οι ανωτέρω διαφορές ήταν αρνητικές ύψους € -0,6 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2011, έναντι θετικών συναλλαγματικών διαφορών ύψους € 1,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο της προηγούμενης χρήσης και επηρέασαν μεταξύ άλλων τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων και τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 3,9 εκατ. έναντι € 4,3 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2010, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 3,1 εκατ. έναντι € 3,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ταυτόχρονα με την λειτουργική ανάπτυξη στην βασική δραστηριότητα της παραγωγής και διάθεσης διχτυών, σημαντικές ήταν και οι εξελίξεις στους τομείς του τουρισμού και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου ο Όμιλος έχει επιλέξει να επενδύσει. Σε ότι αφορά την ξενοδοχειακή δραστηριότητα, τα έσοδα από την λειτουργία του ξενοδοχείου Nana Beach διαμορφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2011 σε € 2,2 εκατ. σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 9%. Στον τομέα των ΑΠΕ, αναμένεται να ξεκινήσει έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2011 η λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 6 MW, των οποίων τα συνολικά έσοδα για την τρέχουσα χρήση εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε € 750 χιλ.   Επιπρόσθετα μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2011, πραγματοποιήθηκε η εξαγορά της LUSTROUS LIMITED & ΣΙΑ ΕΕ, η οποία διαθέτει άδεια φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 5,5 MW και πλέον ο Όμιλος ΚΑΡΑΤΖΗ κατέχει άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, συνολικής ισχύος 13,74 MW.    

Αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ο Διευθύνων Σύμβουλος κύριος Αντώνης Καράτζης δήλωσε: «Η ουσιαστική ανάπτυξη που σημείωσε ο Όμιλος ΚΑΡΑΤΖΗ μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2011 αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της επιτυχημένης εμπορικής του παρουσίας στις διεθνείς αγορές όπου δραστηριοποιείται. Και στο 2011 κύριος γνώμονας της Διοίκησης του Ομίλου παραμένει η επικέντρωση στην καινοτομία και την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας. Η έμφαση στην έρευνα αλλά και η περαιτέρω αξιοποίηση της παραγωγικής μας βάσης στην Ελλάδα, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ αποτελούν βασικούς πυλώνες της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής μας στρατηγικής».Στοιχεία Ενοποιημένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου 2011


6M 2010

6M 2011

Δ (%)


Κύκλος Εργασιών
28.722

33.146

15,4%
Μικτό Κέρδος
6.621

8.841

33,5%
EBITDA
5.167

7.062

36,7%
EBIT
3.201

5.040

57,5%
EBT
4.319

3.912

-9,4%
EATAM
3.501

3.067

-12,4%
Περιθώρια Κέρδους (%)
Μικτό Κέρδος
23,1%

26,7%


EBITDA
18,0%

21,3%


EBIT
11,1%

15,2%


EBT
15,0%

11,8%


EATAM
12,2%

9,3%
Πληροφορίες για τον Όμιλο Εταιρειών ΚΑΡΑΤΖΗ
Ο Όμιλος Εταιρειών ΚΑΡΑΤΖΗ δραστηριοποιείται από το 1974 στην κατασκευή διχτυών για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων, στο γεωργικό και φυτοκομικό κλάδο και στο χώρο των κατασκευών. Επιπρόσθετα, έχει πραγματοποιήσει επιλεκτικές επενδύσεις στο χώρο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Σε ότι αφορά την κύρια δραστηριότητα της παραγωγής διχτυών, ο Όμιλος έχει αναπτύξει μια πραγματικά πολυεθνική παρουσία με 6 παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, την Γερμανία και τις ΗΠΑ κατέχοντας ιδιαίτερα σημαντικά μερίδια στις σχετικές διεθνείς αγορές.
Στον τομέα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ο Όμιλος έχει στην ιδιοκτησία του και διαχειρίζεται το Nana Beach Hotel, ένα all inclusive τουριστικό θέρετρο 4 Αστέρων και 1.400 κλινών στο Νομό Ηρακλείου.
Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο Όμιλος κατέχει άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, συνολικής ισχύος 13,74 MW, τις οποίες αξιοποιεί σταδιακά, αναπτύσσοντας τις σχετικές εγκαταστάσεις.

Πληροφορίες: *aea relate, Γιάννης Παύλου, τηλ: 210 7418915, fax: 210 7418930, e-mail: pavlou@aea.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου