Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011

Τα νέα αυξημένα τεκμήρια διαβίωσηςΝέα αυξημένα τεκμήρια διαβίωσης, τα οποία σε ότι αφορά τα ΙΧ αυτοκίνητα φθάνουν μέχρι το διπλάσιο, προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Τα νέα τεκμήρια διαβίωσης είναι τα ακόλουθα:
Το τεκμήριο διαβίωσης με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας ορίζεται κλιμακωτά. 

Έτσι για τα ογδόντα πρώτα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κατοικίας, το τεκμήριο ισούται με σαράντα ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα επόμενα από ογδόντα ένα μέχρι και εκατόν είκοσι τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων, ισούται με εξήντα πέντε ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα επόμενα από εκατόν είκοσι ένα μέχρι και διακόσια τετραγωνικά μέτρα, ισούται με εκατόν δέκα ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα διακόσια ένα έως τριακόσια τετραγωνικά μέτρα με διακόσια ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και για τα πλέον των τριακοσίων τετραγωνικών μέτρων με τετρακόσια ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

Για τον υπολογισμό του τεκμηρίου διαβίωσης των βοηθητικών χώρων θα υπολογίζεται ποσό σαράντα ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

Το τεκμήριο διαβίωσης για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, ορίζεται ως εξής:
* για τα αυτοκίνητα μέχρι χίλια διακόσια κυβικά εκατοστά σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ.
* για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των χιλίων διακοσίων κυβικών εκατοστών προστίθενται εξακόσια ευρώ ανά εκατό κυβικά εκατοστά μέχρι τα δύο χιλιάδες κυβικά εκατοστά.
* για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των δύο χιλιάδων κυβικών εκατοστών προστίθενται εννιακόσια ευρώ ανά εκατό κυβικά εκατοστά και μέχρι τρεις χιλιάδες κυβικά εκατοστά.
* για αυτοκίνητα μεγαλύτερα από τρεις χιλιάδες κυβικά εκατοστά προστίθενται χίλια διακόσια ευρώ ανά εκατό κυβικά εκατοστά.

Για τον υπολογισμό των τεκμηρίων των σκαφών αναψυχής ισχύουν τα εξής:
* για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι πέντε μέτρα, το τεκμήριο θα είναι τέσσερεις χιλιάδες ευρώ.
* για σκάφη πάνω από πέντε μέτρα το πόσο αυτό αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες ευρώ το μέτρο».
* για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι και επτά μέτρα, το τεκμαρτό εισόδημα είναι δώδεκα χιλιάδες ευρώ, πάνω από επτά και μέχρι δέκα μέτρα προστίθενται τρεις χιλιάδες ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δέκα και μέχρι δώδεκα μέτρα προστίθενται επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δώδεκα και μέχρι δεκαπέντε μέτρα προστίθενται δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δεκαπέντε και μέχρι δεκαοκτώ μέτρα προστίθενται είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δεκαοκτώ και μέχρι είκοσι δύο μέτρα τριάντα χιλιάδες ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους και πάνω από είκοσι δύο μέτρα προστίθενται πενήντα χιλιάδες ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους».

Σε ότι αφορά το τεκμήριο διαβίωσης για τις πισίνες προβλέπονται τα ακόλουθα: Θα είναι εκατόν εξήντα ευρώ το τετραγωνικό μέτρο μέχρι τα εξήντα τετραγωνικά μέτρα και τριακόσια είκοσι ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για επιφάνεια άνω των εξήντα τετραγωνικών μέτρων».

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου