Σάββατο 16 Ιουλίου 2011

ΦΠΑ με δόσεις αλλά και «πρόστιμο

Ένα επιπλέον 2% θα πρέπει να πληρώνουν με κάθε δόση οι επιτηδευματίες που θα επιλέξουν να καταβάλουν τμηματικά τον ΦΠΑ στην εφορία και με την μέθοδο των δόσεων. Όπως διευκρινίζεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών η προκαταβολή θα πρέπει να φθάνει στο 40% του οφειλόμενου ΦΠΑ και το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις προσαυξημένο κατά 2%.

Ειδικότερα:

* Η ρύθμιση του ΦΠΑ με δόσεις ισχύει αναδρομικά από 1.07.2011,

* Θα καταβάλλεται σε δόσεις (μέχρι τρεις), η κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 300 ευρώ.

* Με την υποβολή της εμπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης (αρχικής ή τροποποιητικής), καταβάλλεται, ως πρώτη δόση, ποσοστό τουλάχιστον 40% του συνολικά οφειλόμενου φόρου, με την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό είναι τουλάχιστον 300 ευρώ.

* Το υπολειπόμενο ποσό, προσαυξημένο κατά 2%, καταβάλλεται σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου και του μεθεπόμενου μήνα που ακολουθούν τη βεβαίωση του φόρου

* Κάθε δόση είναι τουλάχιστον 300 ευρώ, εκτός από την τελευταία δόση η οποία μπορεί να είναι μικρότερη από 300 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω δυνατότητα δεν ισχύει για τις έκτακτες δηλώσεις ΦΠΑ.

Πρακτικά παραδείγματα

Παράδειγμα 1:

Σε περίπτωση εμπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης (αρχική ή τροποποιητική) με οφειλόμενο ποσό 1.200 ευρώ, ο υποκείμενος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ποσό τουλάχιστον 480 ευρώ.

-Εάν ο υποκείμενος επιλέξει την καταβολή της ελάχιστης πρώτης δόσης με την υποβολή της περιοδικής δήλωσης, ήτοι 480 ευρώ, το υπολειπόμενο ποσό είναι 720 ευρώ, το οποίο με την προσαύξηση του 2% ανέρχεται στο ποσό των 734,40 ευρώ.

Οι επόμενες δύο δόσεις προσδιορίζονται στο ποσό των 367,20 ευρώ, οι οποίες πρέπει να καταβληθούν μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου και του μεθεπόμενου μήνα που ακολουθούν τη βεβαίωση του φόρου.

-Εάν ο υποκείμενος επιλέξει την καταβολή της πρώτης δόσης κατά την υποβολή της περιοδικής δήλωσης ποσού 800 ευρώ, το υπολειπόμενο ποσό είναι 400 ευρώ, το οποίο με την προσαύξηση του 2% ανέρχεται στο ποσό των 408 ευρώ. Η δεύτερη δόση προσδιορίζεται στο ποσό των 300 ευρώ και η τρίτη δόση προσδιορίζεται στο ποσό των 108 ευρώ, οι οποίες καταβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου και του μεθεπόμενου μήνα που ακολουθούν τη βεβαίωση του φόρου.

-Εάν ο υποκείμενος επιλέξει την καταβολή της πρώτης δόσης κατά την υποβολή της περιοδικής δήλωσης ποσού 1.000 ευρώ, το υπολειπόμενο ποσό είναι 200 ευρώ, το οποίο με την προσαύξηση του 2% ανέρχεται στο ποσό των 204 ευρώ. Το ποσό αυτό πρέπει να καταβληθεί σε μία δόση, μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη βεβαίωση του φόρου, καθώς είναι κατώτερο των 300 ευρώ.

Παράδειγμα 2:

Σε περίπτωση εμπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης (αρχική ή τροποποιητική) με οφειλόμενο ποσό 500 ευρώ, ο υποκείμενος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ποσό τουλάχιστον 300 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των 200 ευρώ με την προσαύξηση κατά 2%, ήτοι ποσό 204 ευρώ θα καταβληθεί σε μία δόση, μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη βεβαίωση του φόρου, καθώς είναι κατώτερο των 300 ευρώ.

Εκπρόθεσμες δηλώσεις

Σημειώνεται ότι η υποβολή εμπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης χωρίς την καταβολή τουλάχιστον του 40% του οφειλόμενου φόρου, καθώς και υποβολή εκκαθαριστικής ή εκπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης, χωρίς την καταβολή του συνόλου του οφειλόμενου ποσού, δεν επάγονται έννομα αποτελέσματα.

Και συμψηφισμός

Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, χωρίς την άμεση καταβολή του οφειλόμενου ποσού, αλλά με απόσβεση της οφειλής δια συμψηφισμού. Κατά συνέπεια και υπό τις προϋποθέσεις αυτές, ο υπόχρεος μπορεί να υποβάλει στην αρμόδια ΔΟΥ δήλωση συμψηφισμού του οφειλόμενου ποσού, από χρεωστική δήλωση ΦΠΑ την οποία υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή, με βέβαιες και εκκαθαρισμένες χρηματικές απαιτήσεις του ιδίου κατά του Δημοσίου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου